W rezultacie na administratora nałożono karę pieniężną w wysokości 10 tys. zł.
Ośrodkowi zarzucono bezpodstawne rejestrowanie dźwięku na terenie tej placówki za pośrednictwem systemu monitoringu. Urząd Ochrony Danych Osobowych zwrócił się do administratora z prośbą o wskazanie upoważniającej go do tego podstawy prawnej. Ten poinformował, że celem przetwarzania jest m.in. sprawowanie stałego nadzoru nad osobami nietrzeźwymi i zapewnienie im bezpieczeństwa. Jako podstawę prawną przetwarzanych przez siebie w ten sposób danych wskazał przesłankę, zgodnie z którą jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, powołał się też na przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a także statut placówki.