Latem zeszłego roku, gdy rozpoczął się kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, grupa cudzoziemców złożyła skargę na Polskę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 25 sierpnia 2021 r. trybunał w zarządzeniu tymczasowym nakazał dostarczenie przetrzymywanym na granicy imigrantom żywności, wody, odzieży, a także w miarę możliwości zapewnienie schronienia. Polska nie wykonała jednak tego zobowiązania. Wobec tego we wrześniu ETPC zakomunikował sprawę polskiemu rządowi – zarzuty dotyczą naruszenia art. 3 konwencji (zakaz tortur i poniżającego lub nieludzkiego traktowania) oraz art. 4 protokołu nr 4 do EKPC (zakaz zbiorowego wydalania cudzoziemców).
Do postępowania (po stronie cudzoziemców) przystąpił właśnie RPO. Jego zdaniem wskazane przepisy faktycznie zostały naruszone. ©℗