Mowa o sprawach z zakresu tzw. konwencji haskiej (czyli konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę; Dz.U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085) i przypadkach samowolnego wywiezienia dziecka do innego państwa przez jednego z rodziców lub partnerów. Innymi słowy chodzi o tzw. transgraniczne uprowadzenia rodzicielskie.
W celu ochrony zarówno dobra małoletniego, jak i uprawnienia drugiego rodzica do sprawowania nad nim władzy rodzicielskiej i opieki w tego typu przypadkach sprawą może zająć się sąd. O ile będzie to zgodne z zasadą dobra dziecka, jednym z możliwych rozstrzygnięć jest nakaz powrotu do tego kraju, w którym przebywa drugi rodzic – a z którego małoletni wcześniej został uprowadzony.