W niedawno opublikowanym wyroku (sygn. C-644/20) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął się przyznawaniem alimentów na dziecko, które na mocy konwencji haskiej powinno przebywać w innym kraju. Jakie jest praktyczne znaczenie orzeczenia - zarówno dla rodzica, który ubiega się o nakaz powrotu dziecka do kraju, jak i dla uprowadzającego dziecko?
TSUE stwierdził, że dla celów ustalenia prawa właściwego dla roszczenia alimentacyjnego małoletniego dziecka okoliczność, że sąd państwa członkowskiego w odrębnym postępowaniu nakazał jego powrót do państwa zwykłego pobytu sprzed uprowadzenia, nie wystarcza, aby wykluczyć nabycie przez to dziecko nowego miejsca zwykłego pobytu w państwie członkowskim, do którego zostało uprowadzone. TSUE uznał zatem, że sąd rodzinny, który rozpatruje pozew o zasądzenie alimentów i ustala prawo właściwe, ma prawo ocenić miejsce zwykłego pobytu, uwzględniając (poza obiektywnym faktem wydania nakazu powrotu dziecka) również inne okoliczności wskazujące na stopień integracji dziecka ze środowiskiem społecznym i rodzinnym państwa, do którego zostało uprowadzone.