Prezes NRA mianował panią na stanowisko koordynatora ds. kontaktów z instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Co należy do zadań osoby na tym stanowisku??
Idea tej funkcji jest taka, by utrzymywać kontakty z organami wymiaru sprawiedliwości na poziomie merytorycznym, tak byśmy byli partnerem do dyskusji. Jest to ważne szczególności po ostatnich nowelach, w których wiele rzeczy zostało pozostawionych przez ustawodawcę „do wypracowania przez praktykę”, niedookreślonych przepisami lub w ogóle niezdefiniowanych. Nastręcza to licznych trudności w praktyce prawa. Teraz mamy taką sytuację, że odmienna praktyka występuje nawet w różnych składach tego samego sądu. Z punktu widzenia obywatela i jego prawa do sądu jest to bardzo niepokojące. Do moich zadań należy utrzymywanie bieżących kontaktów z sądami, gromadzenie, weryfikowanie i zgłaszanie właściwym jednostkom uwag zebranych od adwokatów i aplikantów (w zakresie funkcjonowania sądów powszechnych, ale też administracyjnych, wojskowych, NSA i SN), prowadzenie analiz funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także formułowanie ewentualnych postulatów zmian organizacyjnych i prawnych. W tym także legislacyjnych.
Jaki cel uznałaby pani za najważniejszy?
Na podstawie prawa o adwokaturze mamy prawo, ale i obowiązek brać udział w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. W moim odczuciu realizowanie tego obowiązku było głównym celem powołania koordynatora. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w zakresie zawodowych pełnomocników polega przede wszystkim na staniu na straży gwarancji procesowych stron. Adwokatura stoi zatem na straży obywatelskiego prawa do sądu. Ostatnio odnotowujemy zaś różne zdarzenia, które to prawo - w toku prowadzonego procesu - ograniczają. Samorząd adwokacki konsekwentnie reaguje na dostrzegane mankamenty ustrojowo-organizacyjne polskiego wymiaru sprawiedliwości i na komunikowaniu tych mankamentów nam zależy.
Jaki ma pani pomysł na sprawienie, by głos adwokatury był przez instytucje wymiaru sprawiedliwości słuchany i słyszany?
Przede wszystkim musimy ten głos zabierać. Dlatego ważne jest, by samorząd na poziomie NRA wydawał opinie i wykładnie przepisów procesowych, odnosił się do zaobserwowanych praktyk sądowych, które naszym zdaniem nie są zgodne z obowiązującą procedurą lub naruszają prawa strony w procesie, oraz zwracał uwagę na pojawiające się złe praktyki procesowe. Ważne jest także, abyśmy umacniali dobre praktyki.