Wyrok dotyczy wniosku o udostępnienie informacji na temat cyklu wyprodukowanego przez TVP3 Gdańsk. Zainteresowany chciał poznać całkowity budżet cyklu, osoby zaangażowane w jego tworzenie wraz z wypłaconym im wynagrodzeniem, a także dowiedzieć się, na czym polegała praca opiekuna programu, a prywatnie męża dyrektor TVP3 Gdańsk. Odpowiedzi nie uzyskał. Telewizja powiadomiła go jedynie, że budżet nie jest jeszcze zamknięty, bo produkcja nie została zakończona, a wypłacanych wynagrodzeń nie może ujawnić, gdyż naruszałoby to prywatność, a poza tym informacje są chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa.
Odpowiedź tę trudno uznać za decyzję, dlatego też wnioskodawca złożył skargę na bezczynność. Przed sądami administracyjnymi regionalna telewizja skupiła się na argumentacji, że nie ma zdolności sądowej w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, gdyż nie jest jedną z jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne i nie wykonuje zadań publicznych. Wskazywała, że organami spółki są zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie, a nie oddział terenowy czy też dyrektor tego oddziału. Najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygn. akt II SAB/Gd 90/18), a ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny uznały ten pogląd za błędny. W swych wyrokach podkreśliły, że zdolność sądową mają również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli przepisy dopuszczają możliwość nałożenia na te jednostki obowiązków lub przyznania uprawnień czy skierowania do nich nakazów i zakazów.