Tyle, że wynikająca z art. 15zzs1 tego aktu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.) reguła rozpoznawania spraw zarówno w I, jak i w II instancji w składzie jednoosobowym jest kwestionowana z uwagi na sprzeczność z art. 182 konstytucji. Przepis ten wymaga udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.
Co ciekawe, po tym jak rzecznik praw obywatelskich w swoim wystąpieniu do ministra sprawiedliwości wskazał na owo naruszenie, niektóre sądy powszechne zwróciły się do niego z prośbą o przystąpienie do toczących się postępowań i przedstawienie stanowiska. A w jednej z takich spraw sąd przychylił się do opinii RPO uważającego, że pomimo zmiany prawa sprawę nadal powinien rozpoznawać skład trójkowy, czyli z udziałem ławników. W efekcie pominął art. 15zzs1 specustawy covidowej i zastosował wprost art. 91 ust. 2 konstytucji „celem dochowania standardów rzetelnego procesu w aspekcie dostępu do sądu ustanowionego ustawą”. Podstawą decyzji w przedmiocie składu orzekającego był stary stan prawny, czyli art. 47 par. 2 pkt 1c k.p.c.