Domyślną formą uzyskiwania informacji oraz składania zapytań do Krajowego Rejestru Karnego będzie forma elektroniczna, co w znaczący sposób przyspieszy wydawanie informacji o skazaniach czy niekaralności. Tylko na zasadzie wyjątku (dla osób fizycznych) zostanie pozostawiona możliwość złożenia zapytania na tradycyjnym papierowym formularzu w Biurze Informacyjnym KRK lub przesłanym pocztą. Takie zmiany przewiduje projekt nowej ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, która dostosowuje regulacje do budowanego systemu informatycznego KRK 2.0.

Kolejny etap informatyzacji rejestru przewiduje zautomatyzowanie procesu gromadzenia w nim danych. Obecnie sądy, prokuratury, Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz podmioty zagraniczne przekazują dane w formie kart rejestracyjnych i zawiadomień, które następnie pracownicy biura informacyjnego zamieszczają w bazach KRK. Po zmianach ten proces ma się w dużej mierze odbywać automatycznie. Oprócz tego organy, które zasilą bazę KRK, będą mogły dokonać (w razie stwierdzenia błędu) korekty danych. „System KRK 2.0 umożliwi zautomatyzowanie procesu wydania zaświadczeń dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej. (…) Finalnie nastąpi skrócenie średniego czasu udzielania odpowiedzi do jednego dnia, co pozwoli na skrócenie procedur biurokratycznych, przyśpieszy uzyskiwanie informacji niezbędnych przedsiębiorcom w procesach rekrutacyjnych, przetargowych, związanych z uzyskaniem licencji, warunkowanych potwierdzeniem braku karalności” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Co do zasady każde zaświadczenie z KRK będzie wydawane w postaci dokumentu opatrzonego pieczęcią elektroniczną.
Z kolei dzięki integracji systemu KRK z rejestrem PESEL zostaną wyeliminowane błędy, które obecnie powodują, że jedna osoba może obecnie mieć w KRK kilka tożsamości. Wynika to z faktu, że poszczególne karty rejestracyjne określonej osoby mogą nieznacznie różnić się wskazanymi w nich danymi. Dlatego też, jak czytamy w uzasadnieniu, zdecydowano się na wprowadzenie tożsamości wzorcowej, na którą będzie się składać zestaw danych osobowych pobieranych z rejestru PESEL (m.in. nazwisko, numer PESEL, nazwisko rodowe matki, płeć, obywatelstwo), na bieżąco aktualizowany i uzupełniany.
Co więcej, projekt przewiduje przyznanie prawa do uzyskania informacji o podmiotach zbiorowych co do zasady każdemu, bez konieczności wskazania, czy i na potrzeby jakiego postępowania dane są uzyskiwane.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień międzyresortowych