Jak informowaliśmy w DGP, część organów administracji publicznej (m.in. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku) jako formę umorzenia postępowań z zakresu nowelizacji k.p.a. wybiera decyzję administracyjną. Uzasadnia to m.in. koniecznością zapewnienia stronie prawa do ewentualnego zaskarżenia rozstrzygnięcia do sądu i poddania go w ten sposób kontroli. Organy interpretują więc przepisy inaczej niż Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które stoi na stanowisku, że o umorzeniu z mocy prawa wystarczy informować zwykłym pismem. Jak wynika jednak z odpowiedzi, które otrzymaliśmy od organów administracji z całej Polski, nie ma jednomyślności w kwestii formy rozstrzygnięć.
Bez zakończenia