Trybunał Sprawiedliwości UE we wczorajszym wyroku uznał, że prawo do prowadzenia przez obywatela zwykłego życia rodzinnego nakazuje, by uznać wydany w innym państwie akt urodzenia dziecka, które ma dwie matki, i wydać mu dowód tożsamości lub paszport.

Wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu administracyjnego w Sofii. Rozpoznawał on skargę na odmowę zarejestrowania dziecka (obywatela Bułgarii) urodzonego w Hiszpanii. Do wydania bułgarskiego dowodu tożsamości potrzebny jest akt urodzenia. Matka wystąpiła o jego wydanie, przedstawiając wyciąg z hiszpańskiego urzędu stanu cywilnego dotyczący aktu urodzenia. Wskazywał on jako rodziców dwie matki. Formularz obowiązujący w Bułgarii przewiduje jedno pole dla matki i jedno dla ojca. Gmina odmówiła wydania aktu urodzenia z uwagi na brak informacji o tożsamości matki biologicznej oraz okoliczność, iż wzmianka o rodzicach jednopłciowych jest sprzeczna z bułgarskim porządkiem publicznym, który nie zezwala na takie małżeństwa.
Rozpoznający skargę sąd administracyjny powziął wątpliwość, czy odmowa zarejestrowania urodzenia obywatela bułgarskiego, które miało miejsce w innym państwie członkowskim i zostało potwierdzone aktem urodzenia wskazującym dwie matki, narusza prawa przyznane temu obywatelowi w art. 20 i 21 TFUE (m.in. do swobodnego przemieszczania), a także art. 7, 24 i 45 Karty praw podstawowych UE (m.in. poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego). Odmowa ta może bowiem utrudnić wydanie dowodu tożsamości dziecku, co przeszkodzi w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się, a w związku z tym z pełnego korzystania z przysługujących mu praw obywatela Unii.
Odpowiadając na te wątpliwości, TSUE uznał, że państwo członkowskie, którego obywatelem jest dziecko, jest zobowiązane do wydania mu dowodu tożsamości lub paszportu bez konieczności sporządzenia nowego aktu urodzenia oraz uznania dokumentu pochodzącego z innego państwa. Trybunał przypomniał, że w celu umożliwienia obywatelom UE korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Wspólnoty zobowiązano państwa członkowskie do wydawania obywatelom dowodu tożsamości i paszportu potwierdzających ich przynależność państwową. Ponieważ dziecko ma obywatelstwo bułgarskie, organy tego państwa są zobowiązane wydać mu dowód tożsamości lub paszport, które potwierdzą przynależność państwową dziecka oraz jego nazwisko wynikające z aktu urodzenia sporządzonego przez organy hiszpańskie, niezależnie od sporządzenia nowego aktu urodzenia.

orzecznictwo

Wyrok TSUE z 14 grudnia 2021 r., sygn. akt C-490/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia