Wyrok zapadł w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne sądu administracyjnego w Sofii. Rozpoznawał on skargę na odmowę zarejestrowania dziecka (obywatela Bułgarii) urodzonego w Hiszpanii. Do wydania bułgarskiego dowodu tożsamości potrzebny jest akt urodzenia. Matka wystąpiła o jego wydanie, przedstawiając wyciąg z hiszpańskiego urzędu stanu cywilnego dotyczący aktu urodzenia. Wskazywał on jako rodziców dwie matki. Formularz obowiązujący w Bułgarii przewiduje jedno pole dla matki i jedno dla ojca. Gmina odmówiła wydania aktu urodzenia z uwagi na brak informacji o tożsamości matki biologicznej oraz okoliczność, iż wzmianka o rodzicach jednopłciowych jest sprzeczna z bułgarskim porządkiem publicznym, który nie zezwala na takie małżeństwa.
Rozpoznający skargę sąd administracyjny powziął wątpliwość, czy odmowa zarejestrowania urodzenia obywatela bułgarskiego, które miało miejsce w innym państwie członkowskim i zostało potwierdzone aktem urodzenia wskazującym dwie matki, narusza prawa przyznane temu obywatelowi w art. 20 i 21 TFUE (m.in. do swobodnego przemieszczania), a także art. 7, 24 i 45 Karty praw podstawowych UE (m.in. poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego). Odmowa ta może bowiem utrudnić wydanie dowodu tożsamości dziecku, co przeszkodzi w korzystaniu z prawa do swobodnego przemieszczania się, a w związku z tym z pełnego korzystania z przysługujących mu praw obywatela Unii.