RPO zwrócił uwagę, że wielu polskich obywateli i obywatelek urodzonych poza granicami RP, w których aktach urodzenia jako rodziców wskazano osoby tej samej płci, nie uzyskuje dokumentów umożliwiających korzystanie z praw wynikających z obywatelstwa polskiego i unijnego. Poinformował MSWiA o przypadkach odmowy transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia w takiej sytuacji. Rzecznik podnosił, że taka praktyka organów administracji prowadzi do sytuacji, w której dzieci posiadające obywatelstwo polskie nie mają możliwości skutecznego ubiegania się o polskie paszporty, nie otrzymują też numerów PESEL.
RPO zwrócił się do resortu spraw wewnętrznych z prośbą o wypracowanie rozwiązań, które umożliwią obywatelom polskim, w których zagranicznych aktach urodzenia wpisano jako rodziców osoby tej samej płci, uzyskiwanie polskich dokumentów tożsamości, w tym paszportów.
Resort wyjaśnił, że prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi RP i organy administracji publicznej mają obowiązek jego wydania. Jego wystawienie musi jednak pozostawać w zgodzie z zasadami polskiego porządku prawnego. Wynika z niego jednoznacznie, że matką dziecka jest kobieta, która je urodziła, a ojcem mężczyzna. Jeśli zatem w zagranicznym akcie urodzenia dziecka będącego polskim obywatelem jako rodzice zostały wpisane dwie kobiety, dziecko otrzyma dowód osobisty, w którym będą ujawnione dane kobiety będącej jego matką, a rubryka dotycząca ojca pozostanie pusta. Analogiczny sposób postępowania znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy w zagranicznym akcie urodzenia dziecka zostaną wpisani dwaj mężczyźni. Wówczas w dowodzie będą ujawniane dane mężczyzny, który jest ojcem dziecka, a rubryka dotycząca matki pozostanie niewypełniona.
Reklama
– Ponieważ w procedurze wydania dowodu właściwy organ gminy występuje z urzędu o nadanie numeru PESEL osobie, która ma otrzymać dokument, w rejestrze PESEL również zostaną odzwierciedlone takie dane – uzupełnia Paweł Szefernaker, sekretarz stanu MSWiA.
Dodaje, że to rozwiązanie jest analizowane także pod kątem dokumentów paszportowych. – Ministerstwo przekazało do podległych organów wojewódzkich stanowisko dotyczące trybu postępowania w przypadku wydania dowodu osobistego dla urodzonego za granicą małoletniego polskiego obywatela, gdy nie ma możliwości dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym są wpisani rodzice tej samej płci. Ma ono zostać rozpowszechnione wśród nadzorowanych organów gmin – dodaje wiceminister.