Sprawa dotyczyła dwóch serii postępowań dyscyplinarnych przeciwko skarżącej sędzi, przewodniczącej Bułgarskiego Związku Sędziów. Po objęciu stanowiska niejednokrotnie krytykowała ona Najwyższą Radę Sądownictwa (SJC). W odpowiedzi SJC zarządziła obniżenie jej wynagrodzenia, a następnie zwolnienie z pracy z powodu opóźnień w rozpatrywaniu spraw. Skarżąca nieskutecznie odwołała się do sądów administracyjnych.
Todorova podniosła w skardze do ETPC naruszenie art. 6 (rzetelność postępowania), 10 (swoboda wypowiedzi) i 18 konwencji (ograniczanie praw).