Choć stare przepisy nie przewidywały wprost zażalenia na postanowienie sądu II instancji odrzucające skargę o wznowienie postępowania, to było ono uznawane za kończące postępowanie w sprawie. Podlegało więc zażaleniu do Sądu Najwyższego w trybie art. 3941 par. 2 k.p.c. z tym zastrzeżeniem, że przysługiwało tylko w sprawach potencjalnie kasacyjnych.
Reforma procedury w znacznej mierze zastąpiła zażalenia dewolutywne (do sądu II instancji) poziomymi (do innego składu tego samego sądu). W odniesieniu do postanowień w II instancji ustawodawca enumeratywnie wskazał przedmioty postanowień, od których przysługuje zażalenie poziome, jednocześnie uchylając art. 3941 par. 2 k.p.c. i nie przewidując wprost możliwości wniesienia zażalenia do SN na inne postanowienia kończące w sprawie poza odrzuceniem apelacji.