Rozprawa trwała wyjątkowo krótko. Na samym początku trybunał poinformował, że rozpatrzył wnioski, jakie złożył w tej sprawie rzecznik praw obywatelskich. Pierwszy dotyczył zawieszenia postępowania do czasu rozpoznania przez TK innej sprawy. Chodziło o postępowanie zainicjowane przez ministra sprawiedliwości, który domaga się zakresowego uznania za niezgodną z polską konstytucją Europejskiej konwencji o ochronie praw i podstawowych wolności. W drugim wniosku rzecznik, z tego samego powodu, domagał się odroczenia rozprawy. Oba wnioski nie znalazły uznania w oczach trybunału.

Julia Przyłębska, przewodnicząca składu orzekającego, poinformowała również o tym, że TK nie znalazł podstaw do odsunięcia od sprawy czterech sędziów TK. O to również zwracał się RPO. Chodziło o Krystynę Pawłowicz, Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego oraz Jarosława Wyrembaka. W przypadku trzech ostatnich chodzi o to, że są oni zaliczani do grona sędziów dublerów, czyli osób wybranych na stanowiska już obsadzone. W przypadku Pawłowicz prof. Marcin Wiącek ma wątpliwości co do jej bezstronności i obiektywizmu. RPO przypomniał m.in., że była posłanka PiS pozwalała sobie na publiczne wypowiedzi niepozostawiające cienia wątpliwości co do jej negatywnego stosunku względem Unii Europejskiej.