Nadanie pisma w placówce pocztowej każdego polskiego operatora, a nie tylko wyznaczonego, będzie uznane za skuteczne. Jeśli zaś chodzi o przesyłki z innych państwach Unii Europejskiej, równoznaczne z wniesieniem pisma do polskiego sądu będzie nadanie go nie tylko w placówce operatora świadczącego usługi powszechne, ale za pośrednictwem każdego podmiotu zajmującego się doręczeniem korespondencji. Takie m.in. zmiany niesie za sobą zatwierdzona w ubiegłym tygodniu przez Sejm (po poprawkach Senatu) nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzone rozwiązania są pokłosiem wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE.

Oprócz tego – również na skutek wytycznych płynących z Luksemburga – w kodeksie pojawią się regulacje wzmacniające pozycję konsumentów. W sprawach dotyczących roszczeń zabezpieczonych wekslem, w których pozwany jest konsumentem, powód będzie musiał dołączyć do pozwu umowę. A ponieważ niedozwolone klauzule mogą być zawarte także z załącznikach lub deklaracji wekslowej, powód będzie musiał załączyć (pod rygorem zwrotu pozwu) również te dokumenty.
W przypadku nieprzedstawienia umowy podmiot inicjujący postępowanie powinien załączyć oświadczenie o tym, czy dochodzone roszczenie zabezpieczone wekslem powstało w związku z umową zawartą z konsumentem czy nie. Brak takiego oświadczenia będzie traktowany jako brak formalny, a więc wymagający uzupełniania, a za nieprawdziwe oświadczenie będzie grozić grzywna. Wydłużono też termin na wniesienie zarzutów w postępowaniu nakazowym z dwóch tygodni do miesiąca. ©℗
Ważne W sprawach dotyczących roszczeń zabezpieczonych wekslem, w których pozwany jest konsumentem, powód będzie musiał dołączyć do pozwu umowę
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta