Sejm poparł nowelizację ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, której celem jest zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać. Za nowelą opowiedziało się 439 posłów, nikt nie był przeciwny.

Wcześniej posłowie odrzucili wszystkie zgłoszone poprawki.

Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Zmiany mają na celu zwiększenie ilości danych publicznych, które będzie można ponownie wykorzystać.

Chodzi np. o dane o mobilności, meteorologiczne, ekonomiczne czy finansowe, które mogą być wykorzystywane do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług. Po zmianach, dane te będą mogły być wykorzystane do prowadzenia analiz, badań lub na potrzeby rozwiązań sztucznej inteligencji, w tym także dla biznesu i przemysłu, czy też modelowania kryzysowego (np. na wypadek epidemii).

Nowela wprowadza kategorię danych o wysokiej wartości, których ponowne wykorzystywanie wiąże się z istotnymi korzyściami dla społeczeństwa, środowiska i gospodarki. Mogą to być np. dane geoprzestrzenne, meteorologiczne czy dotyczące przedsiębiorstw i ich własności. Po wejściu w życie nowelizacji będą one musiały być udostępniane - co do zasady - bezpłatnie, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz za pośrednictwem interfejsu programistycznego aplikacji (API).

Podmioty zobowiązane będą musiały udostępniać dane dynamiczne do ponownego wykorzystywania, niezwłocznie po ich zgromadzeniu oraz za pośrednictwem API.

Ponownym wykorzystywaniem objęte mają zostać dane badawcze w zakresie, w jakim dane te zostały wytworzone lub zgromadzone w ramach działalności naukowej finansowanej ze środków publicznych oraz są już publicznie udostępniane w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego, w szczególności w repozytorium instytucjonalnym lub tematycznym. Danymi badawczymi mogą być np. wyniki eksperymentów, pomiarów, ankiet czy obserwacji prowadzonych w terenie.

Nowela wprowadza nowe rozwiązania, dotyczące m.in. programu otwierania danych, sieci pełnomocników do spraw otwartości danych oraz portalu dane.gov.pl (w tym możliwości udostępniania w portalu dane.gov.pl danych przez podmioty niepubliczne, np. przedsiębiorstwa czy organizacje pozarządowe).

Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.