W 2017 roku, na mocy nowelizacji ustaw o sądach powszechnych, sędziowie Alina Bojara oraz Mariusz Broda zostali odwołani przez ministra sprawiedliwości z funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach.

Rok później sędziowie złożyli skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Bojara i Broda powołali się na art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tj. „prawo do rzetelnego procesu sądowego”. Zgodnie z art. 6 każdemu przysługuje "prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd".

ETPC uznał, że działania podjęte wobec sędziów Aliny Bojary i Mariusza Brody naruszają art. 6 EKPC i nakazał wypłacić sędziom po 20 tys. euro zadośćuczynienia.

W komunikacie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czytamy:

w świetle wszystkich dostępnych informacji Trybunał stwierdził (…), że odwołanie skarżących opierało się na przepisie prawnym, którego zgodność z wymogami państwa prawa wydaje się wątpliwa" oraz, że "środek ten nie był otoczony żadnymi fundamentalnymi gwarancjami sprawiedliwości proceduralnej.

ETPC uważa równie, że decyzja ministra sprawiedliwości o odwołaniu sędziów nie została uzasadniona.