Sprawa dotyczyła studenta, który został wykluczony ze szkolenia lotniczego. W efekcie nie mógł kontynuować specjalizacji. Skierował skargę na decyzję rektora do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Ten jednak się do niej nie przychylił.
W motywach rozstrzygnięcia sąd pierwszej instancji podniósł, że akt nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Mimo iż stanowi on władczy, jednostronny przejaw woli rektora w stosunku do konkretnie oznaczonego adresata, to nie znajduje on oparcia w przepisach stanowiących źródło prawa administracyjnego, powszechnie obowiązującego. Rozstrzygnięcie to nie jest decyzją administracyjną ani innym aktem lub czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącym uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów. Kontroli sądów nie podlegają bowiem rozstrzygnięcia organów szkoły, znajdujące podstawę prawną w wewnętrznych źródłach prawa, np. w regulaminie studiów, dotyczące kwestii związanych z tokiem kształcenia indywidualnie określonego studenta, które jednak nie przesądzają ostatecznie o jego sytuacji prawnej (nie mają charakteru zewnętrznego).
Sąd wziął też pod uwagę, że udział w szkoleniu nie jest obligatoryjny. Skarżący nie został skreślony z listy studentów i kontynuuje naukę. – W ocenie sądu, skreślenie z listy szkolenia nie jest równoznaczne ze skreśleniem z listy studentów. Pierwsze oznacza bowiem wykluczenie jedynie z konkretnej specjalizacji w ramach kierunku studiów, drugie natomiast ma już charakter zewnętrzny i oznacza całkowite wykluczenie z uczelni, co w niniejszej sprawie nie nastąpiło – wyjaśnił WSA.
Z tym rozstrzygnięciem nie zgodził się student i wniósł kasację. Wskazał w niej, że rektor wydał decyzję, która jest ostateczna i powinna podlegać kontroli sądów administracyjnych.
NSA jednak oddalił skargę. Przychylił się do argumentacji WSA. Wyjaśnił, że akty zakładowe wewnętrzne (decyzje, akty, rozstrzygnięcia) nie podlegają reżimowi kodeksu postępowania administracyjnego i nie są bezpośrednio zaskarżalne do sądu administracyjnego, co oznacza, że nie ma możliwości kontroli legalności takich rozstrzygnięć. Zaskarżeniu podlegają natomiast akty zakładowe zewnętrzne, które mają znaczenie dla praw i obowiązków użytkownika zakładu, a przesądzające o nawiązaniu, odmowie nawiązania, przekształceniu bądź rozwiązaniu stosunku zakładowego.
– Prawidłowo zatem sąd pierwszej instancji uznał, że zaskarżone rozstrzygnięcie nie podlega kontroli, gdyż nie mieści się w zakresie właściwości rzeczowej sądu. Zaskarżony akt jest bowiem wyłącznie aktem zakładowym wewnętrznym. Nie jest on decyzją administracyjną – podkreślił NSA.

orzecznictwo

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 czerwca 2021 r., sygn. akt III OSK 4822/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia