• Pieniądze na programy patriotyczne bez zbędnej zwłoki
Minister edukacji i nauki będzie mógł bez dodatkowych ograniczeń zdecydować o przekazaniu pieniędzy z systemu oświaty na programy patriotyczne i wyposażenie szkół i przedszkoli. Takie rozwiązanie przewiduje zgłoszona przez grupę posłów PiS nowelizacja ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Trafi ona teraz pod obrady Senatu. Wszystkie cztery poprawki zgłoszone przez opozycję, które głównie zmierzały do ograniczenia swobody szefa resortu w tym zakresie, zostały odrzucone. W efekcie ustawa przewiduje, że nabór wniosków do określonego programu będzie ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej. Ale już decyzje o wyłonionych podmiotach podejmie bezpośrednio minister lub upoważniony przez niego dyrektor podległej jednostki organizacyjnej.
AR
• Organizacyjne sprzątanie kół gospodyń wiejskich
Zmiana ministra właściwego do udzielania pomocy na realizację zadań oraz doprecyzowanie zasad rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich – to główne zmiany w ustawie regulującej funkcjonowanie kół, które przyjął Sejm. Nowelizacja zakłada przeniesienie kompetencji do wspierania oraz sprawowania nadzoru nad kołami z ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Doprecyzowano również procedurę rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich – teraz w przypadku podmiotów, które przed wpisem do rejestru uzyskały w inny sposób osobowość prawną (np. poprzez rejestrację jako stowarzyszenie), wpis do rejestru nie będzie skutkował nadaniem osobowości prawnej. Zaś koło gospodyń wiejskich przed uzyskaniem wpisu będzie mogło być reprezentowane zarówno przez komitet założycielski jak do tej pory, jak i zarząd. Projektem zajmie się teraz Senat.
DB