Sprawę zainicjował rzecznik praw obywatelskich, który skierował do Sądu Najwyższego pytanie prawne. Wskazywał, że są rozbieżności w orzecznictwie dotyczące kwalifikowania służby w Milicji Obywatelskiej pełnionej w wydziałach łączności wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych w latach 1984–1990 jako służby w organach bezpieczeństwa państwa. Dotyczą one oceny zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych składanych w trybie ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 306).
Część sądów orzekających w sprawach lustracyjnych przyjmuje, że powyższe zagadnienie zostało rozstrzygnięte definitywnie w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 14 października 2015 r. (sygn. akt III UZP 8/15), dotyczącej przeliczania wysokości świadczeń emerytalnych dla funkcjonariuszy służb mundurowych w związku z wykonywaniem przez nich służby w okresie PRL. SN stwierdził wówczas, że osoba, która w latach 1984–1990 pełniła służbę w Zarządzie Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wydziałach łączności wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych, dopełniała obowiązków w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy z 2006 r. Pogląd ten znalazł potwierdzenie w licznych orzeczeniach. Zapadały też jednak odmienne rozstrzygnięcia.