Wprowadzony w 2003 r. do ordynacji podatkowej i znowelizowany w 2005 r. przepis o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe od samego początku wywołuje liczne kontrowersje, a podatnikom systematycznie wyrządza szkodę. Gdy Trybunał Konstytucyjny uznał w wyroku z 17 lipca 2011 r. (sygn. akt P 30/11) przepis art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej za niezgodny z zasadą ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, z roku na rok systematycznie rosło zainteresowanie organów podatkowych postępowaniami karnymi skarbowymi z perspektywy zapobiegania przedawnieniu zobowiązań podatkowych. Nic więc dziwnego, że już kilka lat temu fiskus wszczynał rocznie ponad 100 tys. postępowań karnych.
Rzecznik pyta