Jak jednocześnie przekazano w komunikacie zespołu prasowego SN kadencja obecnego prezesa Izby Pracy - Józefa Iwulskiego - dobiegnie końca w sierpniu br.

Zgodnie z ustawą o SN prezes tego sądu kierujący pracami danej Izby "jest powoływany przez Prezydenta RP, po zasięgnięciu opinii I prezesa SN, na trzyletnią kadencję spośród trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby SN i może zostać ponownie powołany tylko dwukrotnie". "Osoba powołana na stanowisko prezesa SN może zajmować to stanowisko tylko do czasu przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego SN" - stanowi ustawa.

"W rezultacie głosowań przeprowadzonych w 21 kwietnia br., Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przedstawiło Prezydentowi RP listę kandydatów na stanowisko prezesa kierującego pracami tej Izby. Są nimi: Bohdan Bieniek, Jolanta Frańczak i Piotr Prusinowski" - głosi komunikat zamieszczony w środę na stronie SN.

Z dołączonego do pisma skierowanego do prezydenta oraz do komunikatu SN protokołu głosowań wynika, że w końcowych turach głosowania uczestniczyło 13 sędziów, zaś poza trojgiem wyłonionych kandydatów, kandydatką była jeszcze sędzia Katarzyna Gonera.

Jak odnotowano w protokole, jako pierwsza została wyłoniona kandydatura sędziego Prusinowskiego, który otrzymał 4 głosy, a pozostałych troje kandydatów po 3 głosy. W kolejnym głosowaniu tylko nad tym trzema pozostałymi kandydaturami sędziowie Bieniek i Frańczak otrzymali po 5 głosów, a sędzia Gonera 3 głosy.

Obecny prezes Izby Pracy - sędzia Iwulski - orzeka w SN od lipca 1990 r. W sierpniu 2016 r. został powołany na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracami Izby Pracy.

Na 13 maja Izba Dyscyplinarna SN wyznaczyła termin kontynuacji posiedzenia ws. wniosku o uchylenie immunitetu sędziemu Iwulskiemu. Prokuratorzy IPN zamierzają postawić mu zarzut bezprawnego skazania w stanie wojennym 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL.