Udostępnienie obrońcy akt sprawy przy rozstrzyganiu kwestii zawieszenia obwinionego w czynnościach zawodowych zależy od decyzji sądu, który może go odmówić – stwierdziła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

Rzecznik dyscyplinarny prokuratury wniósł o dalsze zawieszenie w czynnościach prokuratora w związku z toczącym się przeciw niemu postępowaniem. Obwiniony wniósł o udostępnienie mu fotokopii akt, na co zgodził się sąd, ale rzecznik odmówił dostępu do nich. Gdy wniosek ponowił obrońca obwinionego, odmówił sąd dyscyplinarny. Podzielił zdanie rzecznika, że przepisy prawa o prokuraturze (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 66) nie pozwalają obrońcy na zapoznanie się z aktami przed posiedzeniem. Obrońca złożył odwołanie, wskazując, że odmowa dostępu do akt narusza prawo do obrony i czyni je iluzorycznym.
Izba Dyscyplinarna SN zarzut uznała za nietrafny (postanowienie z 12 marca 2021 r., sygn. akt II DO 2/21), gdyż podejmując decyzję o dalszym zawieszeniu obwinionego w obowiązkach, nie przeprowadza się postępowania dowodowego – nie ma więc potrzeby, by obrońca do dowodów się odnosił.