Sejm, który we wtorek wznowi przerwane przed dwoma tygodniami obrady, będzie głosował nad poprawkami Senatu do kilku ustaw, m.in do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym oraz do noweli, która ma uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych.

Obecne trzydniowe posiedzenie Sejmu rozpoczęło się 16 marca i było kontynuowane następnego dnia 17 marca, po czym ogłoszono dwutygodniową przerwę w oczekiwaniu na poprawki i stanowiska Senatu do szeregu ustaw.

I tak, zgodnie ze wstępnym harmonogramem obrad, Sejm we wtorek będzie głosował nad poprawkami senatorów do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która była inicjatywą prezydenta Andrzeja Dudy.

Sejm uchwalił ustawę pod koniec lutego. Jej głównym założeniem jest przedłużenie o dwa lata terminu na wnoszenie przez Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich skarg nadzwyczajnych od prawomocnych orzeczeń zapadłych po wejściu w życie konstytucji z 1997 r. W prezydenckiej noweli znalazły się ponadto krytykowane przez KO, Lewicę i PSL zapisy dotyczące m.in. procedury wyboru prezesów poszczególnych izb Sądu Najwyższego.

Senat opowiedział się za wykreśleniem z ustawy wszystkich zapisów, które nie odnoszą się do kwestii przedłużenia terminu na wnoszenie skarg nadzwyczajnych. Senat opowiedział się też za poprawką do nowelizacji, która wydłużyła termin na wnoszenie skarg nadzwyczajnych o trzy, a nie - jak było w pierwotnym zapisie nowelizacji - o dwa lata.

Sejm będzie też głosował nad poprawkami Senatu do nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, która ma uregulować status prawny hulajnóg elektrycznych.

Senatorowie zaproponowali poprawki zakładające, że kierujący rowerem, hulajnogą elektryczną, lub urządzeniem wspomagającym ruch - wtedy, kiedy ustawa dopuszcza ich jazdę po chodnikach lub drogach dla pieszych - będą mogli poruszać się z prędkością dostosowaną do warunków ruchu.

Kolejna poprawka Senatu dopuszcza w wyjątkowych przypadkach korzystanie przez kierującego hulajnogą elektryczną z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 50 km/h. Chodzi o sytuację, gdy wzdłuż tej jezdni brakuje chodnika, wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi.

Sejm rozpatrzy także kilka poprawek redakcyjnych i doprecyzowujących zaproponowanych przez Senat do noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Nowe przepisy wynikają z konieczności wdrożenia tzw. dyrektywy AML. Dyrektywa ta modyfikuje prawo unijne, zwiększając transparentność przepływów finansowych. Ma przez to podnieść skuteczność funkcjonowania organów odpowiedzialnych za wykrywanie środków pochodzących z działalności przestępczej bądź służących działalności terrorystycznej.

Posłowie zajmą się też poprawkami Senatu do nowelizacji Prawa celnego; mają one charakter legislacyjny i redakcyjny, uzyskały poparcie resortu finansów.

Nowela dotyczy ujednolicenia i usprawnienia wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów oraz wprowadzenia rozwiązań dotyczących identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

Sejm będzie też głosował na poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o akcyzie. Jedna z nich przewiduje przesunięcie wejścia w życie zmian na 1 lipca br., zamiast 1 maja br.; ma to pozwolić zachować zgodne z prawem vacatio legis.

Według Ministerstwa Finansów rozwiązania zawarte w noweli ustawy o akcyzie mają uszczelnić rynek obrotu skażonym alkoholem etylowym, wyrobami energetycznymi czy suszem tytoniowym, a także wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych.

Przewidziano, że od przyszłego roku przedsiębiorcy mają składać deklaracje elektroniczne w zakresie akcyzy, co umożliwi automatyczną weryfikację i szybsze wykrycie firm dokonujących nadużyć, a w przypadku uczciwych przedsiębiorców - szybsze wydawanie decyzji.

Sejm zajmie się też stanowiskiem Senatu do nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ustawa zakłada zwiększenie progów dochodowych uprawniających do jednorazowej i okresowej pomocy pieniężnej oraz możliwość przyznania pomocy pieniężnej jednorazowej dwa razy w roku m.in. działaczom opozycji antykomunistycznej

Senat poparł poprawkę przewidującą, że prawo do świadczenia wyrównawczego przysługuje osobie uprawnionej pobierającej emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, albo rentę rodzinną w kwocie niższej niż 2450 zł miesięcznie, a nie 2400 zł jak było wcześniej.

Sejm rozpatrzy też poprawki Senatu m.in. do noweli ustawy o transporcie kolejowym, do nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym.