Wydawać by się mogło, że powództwa wytoczone przed 7 lutego 2020 r. będą procedowane według dotychczasowych zasad. Taką praktykę stosował Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny rozpoznający sprawy w ramach EPU. Skutkowało to przekazywaniem do sądów właściwości ogólnej spraw wniesionych do tego sądu przed 7 lutego zeszłego roku.
Część sądów właściwości ogólnej, powołując się na wykładnię językową oraz zakaz wykładni homonimicznej, umarzała postępowania w przekazanych sprawach, gdy postępowanie w ramach EPU zostało zainicjowane przez stronę powodową po 6 listopada 2019 r. Oznacza to, że sąd właściwości ogólnej umarzał postępowanie, opierając się na przepisach dla EPU, które rozpoznawane jest tylko przez jeden sąd w Polsce, tj. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie. Powyższe stanowisko stanowiło jednolitą praktykę orzeczniczą m.in. w warszawskich sądach rejonowych.