Zawieszenie adwokata lub radcy prawnego w zakresie wykonywanego zawodu jest możliwe na podstawie art. 276 k.p.k. Zgodnie z art. 250 par. 4 k.p.k. do stosowania wskazanego środka zapobiegawczego w postępowaniu przygotowawczym uprawniony jest prokurator. Sąd rozpatruje jedynie zażalenia od postanowienia prokuratora.
Zawieszenie w czynnościach służbowych wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami. Zgodnie z art. 4d prawa o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1651) adwokat nie może w tym czasie występować przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi, nie przysługuje mu również czynne i bierne prawo wyborcze do organów samorządu adwokackiego. Na wykonywanie innych czynności zawodowych zezwolić może jedynie dziekan właściwej izby. Podobne skutki ma zastosowanie zawieszenia wobec radcy prawnego.