Nie da się z pisma skierowanego do innego organu, dotyczącego innego postępowania, wywieść intencji wznowienia postępowania podatkowego – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o podatnika, wobec którego dyrektor urzędu kontroli skarbowej prowadził postępowanie w latach 2003 i 2004. Kilka lat po tym, w 2010 r. podatnikowi zostały doręczone odpisy tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniu egzekucyjnym. Podatnik domagał się wyjaśnienia, na jakiej podstawie je wystawiono, skoro wcześniej nie doręczono mu żadnej decyzji wymiarowej. W tym celu słał pisma do organów egzekucyjnych.
Potem zażądał wznowienia postępowania, na podstawie art. 240 par. 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej. Twierdził, że nie z własnej winy nie brał udziału w postępowaniu, bo pozostawione w urzędzie miasta decyzje odebrała osoba dysponująca pełnomocnictwem udzielonym przez jego syna. On sam zaś nie miał z nią żadnego kontaktu. To sprawiło, że został pozbawiony możliwości złożenia odwołania i kwestionowania negatywnych dla niego rozstrzygnięć – twierdził.