Upomnienie to zdecydowanie za niska kara dla orzecznika, który bezprawnie zmienił treść protokołu sądowego – uznał Sąd Najwyższy.
Sprawa dotyczyła sędziego Sądu Okręgowego, który naruszył procedurę sprostowania. Przeinaczenia w protokole zauważyła prokurator, albowiem kopia dokumentów z rozprawy znacząco różniła się od skorygowanego oryginału. Z tego powodu prokuratura złożyła apelację, wskazując na dokonane poprawki. Co warte podkreślenia, konsekwencją zachowania obwinionego było częściowe uchylenie wyroku w sprawie karnej, której dotyczył zmieniony protokół.
Efektem wszczętego postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu, który dokonał poprawek, był wyrok sądu apelacyjnego. Stwierdzono w nim oczywistą i rażącą obrazę przepisów procedury karnej oraz wymierzono sędziemu karę upomnienia. Została ona jednak uznana przez ministra sprawiedliwości za zbyt łagodną. Zdaniem szefa MS sąd dyscyplinarny nie wziął pod uwagę ciężaru popełnionego przez sędziego przewinienia, jego szkodliwości dla wymiaru sprawiedliwości, stopnia zawinienia, a także celu prewencyjnego, jaki powinna spełniać kara dyscyplinarna. Na tej podstawie minister zażądał usunięcia sędziego z funkcji wizytatora do spraw karnych.
Oceniający sprawę Sąd Najwyższy w opublikowanym niedawno wyroku zauważył, że upomnienie powinno być stosowane wyłącznie w przypadkach bardzo drobnych przewinień, a do takich z całą pewnością nie można zaliczyć przeinaczenia treści protokołu. SN zgodził się z uwagami ministra sprawiedliwości, który przekonywał, że ważne jest, aby dokumenty urzędowe cieszyły się szczególnym zaufaniem. A zatem jakiekolwiek postępowanie skutkujące podważeniem ich wiarygodności musi być surowo ocenione.
SN podkreślił, że sędzia wizytator do spraw karnych powinien stanowić wzór postępowania dla innych sędziów, szczególnie tych młodszych stażem i mniej doświadczonych, których prace ocenia. Osoba piastująca takie stanowisko powinna zapewniać merytoryczne wsparcie innym, a wszelkie jej działania pozwalające zwątpić w jej profesjonalizm oraz uczciwość powinny podlegać surowej karze. Na tej podstawie Sąd Najwyższy zmienił zaskarżony wyrok sądu apelacyjnego i w miejsce upomnienia wymierzył sędziemu karę usunięcia z zajmowanej funkcji wizytatora do spraw karnych. W pozostałej części zaskarżony wyrok został utrzymany w mocy.
ORZECZNICTWO
Wyrok Sądu Najwyższego z 19 lipca 2017 r., sygn. akt SNO 23/17 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia