Od 1 stycznia br. weszła w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Wkrótce do nowych regulacji dotyczących dziennika budowy, cyfrowej książki obiektu budowlanego czy cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego będzie można zaliczyć również likwidację formalnego oddania do użytkowania obiektów budowlanych.

Likwidacja formalnego oddania do użytkowania obiektów budowlanych

Zmiany w prawie mają rozszerzyć zasadę oddawania do użytkowania obiektów budowlanych poprzez zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz ograniczenie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Pozwolenie na użytkowanie wymagane będzie jedynie wtedy, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz, gdy sam inwestor dobrowolnie o to występuje, mimo że uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagane. W pozostałych przypadkach wymagane byłoby zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Nowe przepisy mają przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany oraz zmniejszyć obciążenia inwestorów i organów administracji architektoniczno-budowlanej. W stosunku do budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych kategorii oddanie do użytkowania będzie teraz następowało już z chwilą złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

Przed przystąpieniem do użytkowania, do dokumentacji budowy konieczne będzie jednak dołączenie m.in. projektu technicznego, protokołów badań i sprawdzeń: przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Ponadto, w celu weryfikacji wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym, do dokumentacji budowy trzeba będzie dołączyć, wykonaną przez kierownika budowy, dokumentację fotograficzną.

W przypadku pozostałych budynków, które nie są domami jednorodzinnymi lub innymi, niewielkimi budynkami, wymagane będzie zawiadomienie o zakończeniu budowy, jednak konieczne będzie jedynie, gdy:

  • obiekt budowlany oddajemy do użytkowania jeszcze przed zakończeniem robót budowlanych,
  • a także jeśli inwestor sam zawnioskuje o jego wydanie.

Warunkowe oddanie do użytkowania

Nowelizacja prawa budowlanego przewiduje też instytucję warunkowego oddania do użytkowania. Chodzi o sytuacje, gdy w projekcie budowlanym są wymagane przyłącza do sieci i istnieje ryzyko, że nie będą zrealizowane w terminie. Może to mieć miejsce wtedy, gdy przedsiębiorstwo zajmujące się sieciami, np. gazowymi, ma wyraźne opóźnienia w wykonaniu przyłącza.