Wznoszenie małych domów – do 70 mkw. w podstawie – bez pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy – umożliwi projekt ustawy przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów. Zapowiadane jest też bezpłatne udostępnienie projektów budowlanych takich obiektów. Mają one być wolnostojące i maksymalnie dwukondygnacyjne.

Projekt określa też dopuszczalną gęstość zabudowy w przypadku takich domów. Ich liczba nie będzie mogła być większa niż jeden na każde 500 mkw. powierzchni działki. W pierwotnej wersji dokumentu było to 1000 mkw. Korekta ma gwarantować, że małe domy będą powstawały wyłącznie w celach indywidualnych, nie zaś jako część wieloobiektowych osiedli.
To reakcja na – opisywane przez DGP – uwagi zgłoszone w toku konsultacji. Powszechnie wskazywano w nich na brak precyzji w zapisach dotyczących wielkości działki, na której będzie można zbudować taki dom. Przestrzegano, że skutkiem nowych regulacji może być tworzenie osiedli takich obiektów, zaś BCC wprost alarmowało o ryzyku powstawania slumsów.
Zaakceptowane przez rząd przepisy zakładają też, że budowa małego domu wymagała będzie zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
Do zgłoszenia budowy trzeba będzie dołączyć: projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany. Inwestor będzie obowiązany do dołączenia do zgłoszenia oświadczenia (złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej), że planowana budowa będzie prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, oraz że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna.
Przy budowie takiego domu trzeba będzie zachować wymagania techniczno-budowlane, w tym odpowiednie odległości od granic działki.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 mkw. wydawana ma być w ciągu 21 dni. Pierwotnie w projekcie zapisano 30 dni, a już tamten termin uznawany był za nierealistyczny. Jak wskazywała Izba Inżynierów RP, „załatwienie sprawy w terminie 30 dni, biorąc pod uwagę realia postępowania administracyjnego (…) nie jest możliwe”.
Wprowadzono też uproszczenie w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 mkw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu – do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno-budowlanej takiego zgłoszenia.
Rozszerzono także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowej maksymalnej powierzchni 35 mkw. do 70 mkw., przy czym pojawią się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 m, a wysięg wsporników – 2 m.
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie dwóch miesięcy od opublikowania ich w Dzienniku Ustaw.