Nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadza poszerzoną ochronę dla kupujących mieszkania, domy a także grunty. Wydłuży się bowiem termin dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Może zatem zaczekać z inwestycją w nieruchomości do 2015 roku?

Nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadza poszerzoną ochronę dla kupujących mieszkania, domy a także grunty. Wydłuży się bowiem termin dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Może zatem zaczekać z inwestycją w nieruchomości do 2015 roku?
Minęło już 11 lat od kiedy ustawodawca wprowadził legalne pojęcie konsumenta. Wcześniej wprowadzono regulacje dotyczące ochrony niektórych praw konsumentów oraz szczególnych warunków sprzedaży konsumenckiej.

Ustawy regulujące te dwa ostatnie obszary tracą jednak moc w dniu 25 grudnia 2014 roku. W życie wchodzi wtedy ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zmieniane przepisy będą na nowo ustalały np. obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem, czy zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Zyskają również nabywcy nieruchomości, także gruntów.

„Choć ustawodawca przewiduje szereg wyłączeń, które wykluczają działanie przepisów ustawy w zakresie m. in. umów dotyczących ustanawiania, nabywania i przenoszenia własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości oraz do umów dotyczących najmu pomieszczeń do celów mieszkalnych, to jednocześnie nowelizuje przepisy m. in. Kodeksu cywilnego dotyczące uprawnień konsumenta w relacjach z przedsiębiorcą” – informuje Maciej Broniecki, Radca Prawny współpracujący z portalem „pozywamy-zbiorowo.pl.

Jedną z istotniejszych zmian jest wydłużenie terminów rękojmi za wady fizyczne. Według nowych zasad sprzedawca będzie odpowiadał z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Przy czym jeśli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, ale nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.

Co wynika z powyższej zmiany? „Oprócz wyraźnego przedłużenia terminu do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi ustawodawca zastępuje sformułowanie „wady budynku” sformułowaniem „wady nieruchomości”. Nowelizacja w tym zakresie oznacza, iż pięcioletni okres rękojmi będzie dotyczył każdej nieruchomości, tj. zarówno nieruchomości gruntowej, budynkowej, czy lokalowej. Obowiązująca obecnie treść przepisu odnosi trzyletni termin z tytułu rękojmi za wady fizyczne jedynie do wad budynku. Prowadzi to teraz do sytuacji, w której kupujący nieruchomość gruntową nie może skutecznie dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi jeżeli np. odkrył dopiero po upływie roku, że rzeczywista powierzchnia działki jest mnie od deklarowanej przez sprzedawcę. Według nowych zasad będzie miał na to aż pięć lat.” – zauważa Maciej Broniecki.

Uprawnienia jakie przysługują kupującym wobec sprzedawców co do zasady nie uległy radykalnej zmianie. „Wprowadzane zmiany być może nie są rewolucyjne, ale pozwalają na skorzystanie z uprawnień najdalej idących, tj. obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy już w pierwszej kolejności, bez konieczności żądania usunięcia wady, bądź wymiany rzeczy, jak to miało miejsce dotychczas.” – dodaje Maciej Broniecki.

Należy zwrócić uwagę, iż znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie do umów zawartych po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do umów zawartych przed jej wejściem w życie, tj. przed dniem 25 grudnia 2014 r. znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Zanim więc zdecydujemy zakupie nieruchomości przed 25 grudnia 2014 roku , warto przeanalizować, czy kilka dni zwłoki w zakupie nie przełoży się na zdecydowanie lepsze (bo dłuższe) terminy na dochodzenie roszczeń z tytułu ewentualnych wad fizycznych.