Do porządku walnego zgromadzenia nie będzie można zgłaszać projektów uchwał, które wkraczają w kompetencje innych organów spółdzielni. To jedna z istotnych zmian, którą ma wprowadzić nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw. Projekt przedstawiło niedawno Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Obecnie przepisy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1465 ze zm.) wskazują, że projekty uchwał mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie spółdzielni. Powinny być one złożone co najmniej 14 dni przed walnym zgromadzeniem. W przypadku członków spółdzielni sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Termin na zgłoszenie projektu uchwały wynosi 15 dni i musi spełnić dodatkowy warunek: zostać poparty przez co najmniej 10 innych członków spółdzielni. Zarząd następnie przygotowuje go pod względem formalnym i przedkłada pod głosowanie na walnym zgromadzeniu.
Teoretycznie procedura składania projektów uchwał nie powinna wzbudzać wątpliwości. W praktyce problemów przysparzają sytuacje, w których zgłaszający wkroczy w kompetencje innego organu spółdzielni. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, stanowisko sądów nie jest w tej kwestii jednolite. Z jednej strony w orzecznictwie pojawia się pogląd, zgodnie z którym zarząd w ramach kontroli formalnej powinien czuwać nad tym, by w przypadku sprzeczności z prawem w ogóle nie poddawać projektu pod głosowanie. Mogłoby to bowiem zagrozić porządkowi prawnemu spółdzielni. Z drugiej strony brak wyraźnie zakreślonych granic powoduje, że istnieje ryzyko zbyt dowolnej interpretacji przez organy spółdzielni. W doktrynie wykształcił się również pogląd, zgodnie z którym zarząd lub rada nadzorcza powinny jedynie pośredniczyć w złożeniu projektu i poddaniu go pod głosowanie. Nie mają natomiast kompetencji do oceny pod kątem merytorycznym.
Tak skrajną interpretację ma rozwiązać dodanie przepisu jednoznacznie wskazującego, że zgłaszane projekty uchwał nie mogą dotyczyć spraw, które zgodnie z prawem należą do wyłącznej właściwości innych organów spółdzielni. Jak ocenia adwokat Andrzej Ceglarski, to ważna i istotna zmiana dotycząca kwestii, która była realnym problemem w funkcjonowaniu spółdzielni.
– Takiego zapisu brakowało do tej pory w ustawie. Bardzo często do porządku obrad walnych zgromadzeń właśnie takie sprawy, w oczywisty sposób nienależące do właściwości walnego zgromadzenia, były wpisywane. I mieliśmy z tym kłopot, bo jakkolwiek zarząd spółdzielni by się nie zachował, mógł się znaleźć w ogniu krytyki – mówi mec. Andrzej Ceglarski.
Jak wskazuje prawnik, w praktyce interpretacja przepisów również nie była jednolita, co było widać na większości walnych zgromadzeń w ostatnich latach.
– Jeżeli taka sprawa znajdowała się w porządku obrad, to podnoszono, że zarząd zaniechał formalnoprawnej kontroli, do której jest zobligowany. Jeśli z kolei się nie znalazła, krytykowano go za to, że przekroczył swoje kompetencje, bo formalnoprawna kontrola nie uprawnia go do wyłączenia sprawy z porządku obrad – tłumaczy adwokat.
Zmiany mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie opiniowania