Umożliwienie prowadzenia dziennika budowy i książki obiektu budowlanego w formie elektronicznej – to najważniejsza zmiana, jaka została zaproponowana w projekcie ustawy nowelizującej prawo budowlane i ustawę o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Informacja o projekcie właśnie została wpisana do wykazu prac rządu.

Jak wskazano w uzasadnieniu, potrzeba skorygowania dopuszczalnych form prowadzenia dokumentacji była widoczna już dawno, a pandemia koronawirusa tylko ją uwypukliła. Do tej pory dokumentowanie robót budowlanych było możliwe jedynie w postaci papierowej, podobnie jak prowadzenie książki obiektu budowalnego. W nowelizacji ustawy mają zostać dookreślone szczegóły dotyczące działania portalu e-Budownictwo. Również centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane i ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie zostaną dostosowane do współczesnych realiów. Ustawa nie narzuci prowadzenia dokumentacji budowalnej w formie elektronicznej, jednak nowe rozwiązania mają być wygodne dla przedsiębiorców i umożliwią kontrolowanie dzienników budowy z dowolnego miejsca, np. z poziomu komputera czy smartfona.
Dalsza elektronizacja procesu budowlanego to najistotniejsza, ale nie jedyna zmiana wprowadzana w nowelizacji ustawy. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii dostrzegło również konieczność dostosowania do trudnej sytuacji epidemicznej przepisów, które dotyczą przeprowadzania egzaminów pozwalających uzyskać uprawnienia budowlane. Terminy mają być bardziej elastyczne, a ich ustalaniem zajmą się izby samorządu zawodowego. Krajowe i okręgowe sądy dyscyplinarne izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa zyskają możliwość pracy w formie zdalnej. Istotną zmianą będzie również umożliwienie dostępu do akt sprawy nie tylko na miejscu, lecz także elektronicznie. Będzie to możliwe w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej.
MRPiT zakłada, że nowe regulacje zaczną obowiązywać w III kw. tego roku.
‒ Od lipca umożliwimy składanie online wniosku o pozwolenie na budowę wraz z projektem architektonicznym. Jesteśmy gotowi na to, by od lipca wprowadzić elektroniczny dziennik budowy. Zaraz potem rozpoczniemy prace nad elektroniczną książką obiektu. Cyfryzację procesu budowlanego będziemy kontynuować w kolejnych latach, pandemia ten proces przyspieszyła ‒ mówi DGP wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.
Współpraca Sonia Sobczyk-Grygiel
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów