Rząd przyjął 29 kwietnia projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Dokumentem zawierającym informacje o takiej charakterystyce jest tzw. Świadectwo energetyczne. Co daje nam taki dokument?

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju informuje, że świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych - czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Prawo budowlane

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo pozwala także na wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną.

Świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat. Jeśli jednak w wyniku prowadzonych robót budowlanych zmieni się charakterystyka energetyczna budynku lub jego części – wówczas świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu.

Dyrektywa unijna

Wytyczne zawarte w Prawie budowlanym oraz ustawie o charakterystyce energetycznej budynków są implementacją postanowień dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach. Mają one przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Dzięki temu właściciele i użytkownicy budynków zyskają wiedzę ułatwiającą im przeprowadzenie modernizacji.

Klasa energetyczna budynku, której przypisano literę A, oznacza obiekt najbardziej energooszczędny. Klasa energetyczna G określa budynek najbardziej energochłonny.

Kto zleca stworzenie świadectwa energetycznego?

Zgodnie z projektem ustawy podpisanej przez rząd, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zlecają: właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu); osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa); najemca (jeśli nie otrzyma takiego świadectwa lub jego kopii).

Świadectwo będzie przechodnie

Właściciel lub zarządca budynku (lub części budynku) bądź osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, będzie zobowiązany do przekazania świadectwa nabywcy lub najemcy, w przypadku sprzedaży lub najmu takiego budynku lub jego części. Jeśli najemca lub nabywca nie otrzyma świadectwa, to będzie mógł je wykonać na koszt drugiej strony – właściciela, zarządcy budynku lub posiadającego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Kupno mieszkania lub wynajem? Będzie obowiązek informacji

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie obowiązku podawania w reklamach informacji o zużyciu energii w przypadku sprzedaży i najmu budynku lub jego części – pod warunkiem, że budynek taki dokument posiada. Chodzi o eksponowanie informacji o znaczeniu efektywności energetycznej budynków. Dzięki temu kupujący będzie mógł wybrać mieszkanie, które będzie generowało mniej kosztów w utrzymaniu.

Cena świadectwa

W sieci można znaleźć mnóstwo ofert firm zajmujących się tworzeniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Jak się okazuje na cenę świadectwa charakterystyki energetycznej wpływa kilka elementów - w tym przede wszystkim wielkość obiektu i jego przeznaczenie, stopień skomplikowania bryły budynku, różnorodność konstrukcji przegród zewnętrznych i wewnętrznych (ścian, dachów, itd.), rodzaj systemu ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i chłodzenia, kompletność dokumentacji technicznej. Większość ofert sporządzenia takiego świadectwa nie przekracza 250 złotych brutto dla budynków jednorodzinnych. Ceny świadectw dla budynków wielorodzinnych idą już jednak w tysiące złotych.

Kto może sporządzić świadectwo?

Na podstawie obecnych przepisów, świadectwo charakterystyki energetycznej może wykonać inżynier o określonej specjalności oraz osoba z tytułem magistra, po ukończeniu odpowiednich studiów podyplomowych lub zdaniu pozytywnie egzaminu bądź jeśli posiada uprawnienia budowlane. W projekcie ustawy zrezygnowano z egzaminu jako jednej z form nabycia uprawnień. Rozszerzono też katalog osób, które będą mogły sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Przyjęto, że takie świadectwo będzie mógł sporządzić inżynier i osoba z uprawnieniami budowlanymi.

Osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową zobowiązana jest:

- przechowywać sporządzone świadectwa przez okres 10 lat;
- wykonywać czynności związane ze sporządzaniem świadectwa charakterystyki energetycznej z należytą starannością uwzględniając w szczególności rozwój wiedzy technicznej oraz zmiany w przepisach prawa;
- zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone