Realizacja programu Mieszkanie dla Młodych nabiera tempa. Dzisiaj Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę o stosowaniu finansowego wsparcia z kolejnymi czterema bankami: Alior Bankiem, BOŚ Bankiem oraz dwoma bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze: BPS i SGB. Wczoraj dołączył Getin Noble Bank.

Klienci mogą składać wnioski kredytowe objęte dofinansowaniem programu „MdM” od 1 stycznia 2014 r. Do tej pory umowę o współpracy z BGK podpisały dwa banki – Bank PKO BP oraz Pekao SA. Wczoraj została podpisana kolejna umowa z Getin Noble Bankiem SA. Od dzisiaj zwiększyła się dostępność oferty o kolejne banki, które będą udzielać kredytów hipotecznych na zakup mieszkania z dofinansowaniem budżetu państwa. Są to Alior Bank S.A., BOŚ Bank S.A. oraz dwa banki spółdzielcze – Bank BPS S.A. i SGB Bank S.A.

Dotychczasowa aktywność beneficjentów w ramach programu MdM / Media

Docelowo program będzie dostępny w większości banków na obszarze całego kraju. Program jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu własnego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa ta weszła w życie
23 listopada 2013r.

Liczba i wysokość przyznanego dofinansowania na 15.01.2014 r. / Media

Pomoc w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” polega na sfinansowaniu części wkładu własnego i spłacie części kredytu na zakup własnego „M” ze środków budżetu państwa za pośrednictwem BGK i banków udzielających kredytów hipotecznych.

Przedmiotem transakcji może być zakup pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego wyłącznie na rynku pierwotnym, służącego zaspokojeniu własnych potrzeb. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza 75 m² dla lokalu mieszkalnego i 100 m² dla domu jednorodzinnego. W przypadku osób wychowujących przynajmniej troje dzieci powierzchnia ta wzrasta odpowiednio do 85 m² i 110 m². Dofinansowanie jest stałe i naliczane (w dacie złożenia wniosku) do powierzchni użytkowej mieszkania – jednak nie więcej niż do 50 m2.

Cena nieruchomości nie może przekroczyć wartości limitu określonego w ustawie (110% „średniego wskaźnika wojewody”). Bank Gospodarstwa Krajowego na bieżąco publikuje informacje o maksymalnej wartości 1m² dla konkretnego regionu oraz wskaźniki przyjęte do obliczenia kwoty dofinansowania.

Beneficjentami programu mogą być małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, bądź osoby samotne, przy czym ważne jest zachowanie kryterium wieku do 35 lat (w przypadku małżonków – przez jednego z nich). Dofinansowanie wynosi odpowiednio 10% wkładu własnego dla małżeństw bezdzietnych i osób samotnych, 15% dla małżeństw z dziećmi i osób samotnie wychowujących dzieci oraz dodatkowe dofinansowanie – 5% z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka.

Realizację programu przewidziano na pięć lat – od 2014 do 2018 roku. Potencjalnie program wygeneruje około 30 mld zł możliwych inwestycji, przy maksymalnej łącznej kwocie dofinansowania na poziomie 3,5 mld zł. Banki skredytują w ramach MdM zakup ok. 25 tys. mieszkań rocznie.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją odpowiedzialną za wypłaty wsparcia dla nabywców nieruchomości. Realizuje swą funkcję, na bieżąco współpracując z bankami udzielającymi kredytów hipotecznych. Ważną rolą BGK jest prowadzenie ewidencji nabywców ubiegających się o dofinansowanie, przekazywanie środków budżetowych do banków i wreszcie kontrola prawidłowości wykorzystania finansowego wsparcia.