Mniejsze obciążenia biurokratyczne w trakcie prac geodezyjnych i kartograficznych zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz niektórych innych ustaw. Ma to przyspieszyć proces budowlany. Nowe przepisy mają też usprawnić prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
– Potrzebujemy, by służby geodezyjne działały w nowoczesny sposób. Cyfrowy zasób geodezyjny powinien być aktualny, dokładny i dostępny. Szerokie udostępnianie danych jest przydatne dla rozwoju gospodarki – mówi minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.
Projekt przewiduje m.in. aktualizowanie z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku, informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. „Regulacja ta usprawni proces aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków” –twierdzi Centrum Informacyjne Rządu.
Reklama
Autor projektu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wskazuje, że jednym z ważniejszych planowanych rozwiązań jest nieodpłatne udostępnianie zbiorów danych, m.in. ortofotomapy, państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawitacyjnych i magnetycznych, wybranych danych dotyczących działek i budynków ewidencyjnych.
Nowelizacja przewiduje też zniesienie opłaty 30 zł za materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
– Proponujemy bezpłatne udostępnianie danych pochodzących z centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, takich jak ortofotomapy, dane numerycznego modelu terenu, dane topograficzne i inne. Chcemy, aby bezpłatnie były też dostępne podstawowe dane dotyczące działek ewidencyjnych – mówi Waldemar Izdebski, główny geodeta kraju.
Aby usprawnić proces inwestycyjny, zaproponowano wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. „Wprowadzone rozwiązania dotyczyć będzie również aktów już obowiązujących. W ten sposób zostanie wykonany pierwszy krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych” – tłumaczy resort. Przekonuje, że przyczyni się to do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd