Ustawodawca przyjął, że co do zasady dokument potwierdzający uwłaszczenie będzie wydawany z urzędu. Procedura z kodeksu postępowania administracyjnego określa zaś regułę odmienną, tzn. że zaświadczenie wystawiane jest zawsze na czyjś wniosek. Poza tym tego typu dokument jest aktem wiedzy, a nie woli organu, nie ma więc charakteru prawotwórczego – nie rozstrzyga żadnej sprawy, nie tworzy nowej sytuacji prawnej, ani nie kształtuje bezpośrednio stosunku prawnego. Zaświadczeniem organ potwierdza jedynie istnienie określonego stanu prawnego na podstawie posiadanych już danych znajdujących się w ewidencjach czy rejestrach.

Z kolei dokumenty wystawienie na podstawie komentowanej ustawy stwierdzają przekształcenie praw. Przy czym uwłaszczenie nie wynika wprost z danych zapisanych w posiadanych przez samorząd aktach. Co więcej, urzędnik musi zweryfikować, czy w stosunku do danej osoby w ogóle doszło do uwłaszczenia. Czy wystąpiły ku temu przesłanki, np. czy lokal znajduje się w budynku wielorodzinnym, w którym co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne? Poza tym zaświadczenie jest podstawą dokonania wpisu w księgach wieczystych. Ta kwestia również zostanie omówiona w niniejszym komentarzu.

Kolejnym zagadnieniem, którym się zajmiemy, jest procedura dotycząca kwestionowania wysokości opłaty przekształceniowej. W tym kontekście omówione też zostaną zagadnienia wynikające z ostatniej nowelizacji komentowanej regulacji. Chodzi o ustawę z 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 270). Weszła ona w życie 13 lutego 2019 r. i dotyczy m.in. zmiany stawek użytkowania wieczystego za nieruchomości, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe niewykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. 

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – baza publikacji

Dotychczas w tygodniku Samorząd i Administracja komentowaliśmy ustawy:

z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

z 22 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (chodzi o program 500+)

z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (wyciąg) – zmiany w kodeksie wyborczym

CZYTAJ WIĘCEJ w EDGP>>>