W II kwartale br. resort infrastruktury i budownictwa opublikuje nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, przepisy go wprowadzające i projekty ustaw okołokodeksowych, które uwzględnią wyniki konsultacji publicznych - wynika z poniedziałkowego komunikatu resortu.

Cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski podczas seminarium „Problemy planistyczne – wiosna 2017 r.”, które odbyło się we Wrocławiu, zapowiedział, że w II kwartale br. MIB opublikuje nową wersję kodeksu, przepisy wprowadzające kodeks i projekty ustaw okołokodeksowych, uwzględniające wyniki zakończonych konsultacji publicznych. W III kwartale br. planowane jest natomiast skierowanie wszystkich projektów związanych z kodeksem do Sejmu - zapowiedziano.

"Celem nowego Kodeksu urbanistyczno-budowlanego (KUB) jest przywrócenie i zapewnienie efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz wzmocnienie partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym" - przypomniał, cytowany w komunikacie, Żuchowski. Dodał, że resort jest pewien, iż "po wejściu w życie kodeksu przypadki działań niezgodnych z interesem społeczności lokalnej zostaną wyeliminowane, a proces lokalizacji i realizacji inwestycji publicznych będzie efektywny i transparentny".

Podczas spotkania wiceminister mówił też o jakości uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wskazał na występujące problemy związane z lokalizowaniem inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, w tym m.in. na brak infrastruktury społecznej i transportowej, czy też na brak wodociągów i kanalizacji na terenach, na których realizowane są inwestycje mieszkaniowe oraz na częste grodzenie osiedli bloków mieszkalnych bez zapewnienia odpowiedniego dostępu.

Reklama

Zgodnie z przepisami nowego kodeksu, plan miejscowy będzie głównym narzędziem realizacji polityki przestrzennej w gminie. "Kodeks przewiduje rezygnację z wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rozstrzygnięcie o dopuszczalności lokalizacji inwestycji w przypadku braku planu miejscowego nastąpi w ramach nowo wprowadzonej instytucji zgody inwestycyjnej, po ustaleniu zgodności inwestycji ze studium rozwoju przestrzennego gminy" - czytamy w komunikacie prasowym.

Reklama

Ponadto, projekt kodeksu wprowadzi rozwiązania wyznaczające zasady współpracy organów samorządu terytorialnego z inwestorami. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, będzie mógł zawrzeć umowę urbanistyczną nakładającą na inwestora, w razie uchwalenia miejscowego planu umożliwiającego realizację planowanego przez inwestora przedsięwzięcia, obowiązek sfinansowania lub wykonania i nieodpłatnego przekazania gminie inwestycji powiązanych z przedsięwzięciem planowanym przez inwestora, przede wszystkim infrastruktury technicznej.

"Kodeks wprowadzi uczciwe zasady finansowania urbanizacji i dostosowanie procedur administracyjnych do +ciężaru gatunkowego+ inwestycji" - powiedział Żuchowski. Podkreślił, że "inwestycje publiczne będą planowane przy większym poszanowaniu ładu przestrzennego i społeczności lokalnych".

Żuchowski poinformował także, że "nowe przepisy kodeksu zastąpią opłatę planistyczną i adiacencką jednolitą opłatą infrastrukturalną".

Elastyczne inwestowanie zgodnie z nowymi przepisami KUB mają zapewnić obszary zorganizowanego inwestowania (OZI). Jak podkreślono w informacji prasowej resortu, o wprowadzenie rozwiązania uelastyczniającego procedury apelowało wiele środowisk. "OZI umożliwią realizowanie dużych przedsięwzięć, wymagających koordynacji prac na etapie planowania przestrzennego, urbanistyki oraz realizacji inwestycji. Grunty zabezpieczone w planach jako OZI mają czekać na firmy czy ich konsorcja, z którymi następnie mają być zawierane umowy urbanistyczne" - wyjaśniło MIB.

W komunikacie wskazano, że "OZI mają być zabudowywane szybciej i prościej niż w normalnym trybie, i pod konkretne potrzeby zainteresowanego budową biznesu". "Będą więc funkcjonowały podobnie do specjalnych stref ekonomicznych" - wskazano.

Wiceminister budownictwa poinformował, że MIB podjęło także prace nad przywróceniem zawodu urbanisty.

Odpowiednie regulacje dotyczące zawodu urbanisty zawarte zostaną w opracowywanej ustawie o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach. Resort zapowiada, że ustawa wprowadzi obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz ureguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących ten zawód. Uprawnienia w zawodzie urbanisty będą wydawane po złożeniu egzaminu państwowego. Obecnie rozpatrywany jest wniosek o wpis tego projektu do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Organizowane dwa razy w roku seminarium "Problemy planistyczne" jest kontynuacją cyklu spotkań poświęconych problematyce gospodarki przestrzennej organizowanego przez urbanistów. Seminarium adresowane jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym w urzędach gmin i miast oraz w innych organach administracji publicznej, a także w biurach urbanistycznych.