Jestem wspólnikiem w spółce z o.o., w której posiadam 10 proc. udziałów. Oprócz mnie jest jeszcze dwóch udziałowców: jeden ma 10 proc., a drugi – 80 proc. Ten ostatni pełni funkcję prezesa zarządu spółki. Ostatnio podjęta została uchwała o udzieleniu mu absolutorium. Okazało się jednak, że prezes zarejestrował działalność gospodarczą w tej samej branży. Zrobił to bez zgody walnego zgromadzenia wspólników, której konieczność uzyskania w takim wypadku wyraźnie wynika z umowy spółki. Co mogę w tej sytuacji zrobić?
W sprawie zachodzą przesłanki do uchylenia uchwały o udzieleniu prezesowi zarządu spółki absolutorium na podstawie art. 249 par. 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.). Zgodnie z tym przepisem uchwała wspólników sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godząca w interesy spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie wspólnika może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały.
Odnosząc się do ustawowych przesłanek, należy wskazać, że podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi zarządu w sytuacji, gdy równolegle prowadził działalność konkurencyjną bez zgody (o która nawet nie wystąpił) jest: po pierwsze sprzeczne z umową spółki, po drugie – z dobrymi obyczajami. Warto podkreślić, że wspomniana zgoda musi być udzielona już przed podjęciem pierwszej czynności konkurencyjnej. Wymóg taki wynika z umowy spółki i art. 211 k.s.h.
Uchwała jest sprzeczna z dobrymi obyczajami, bowiem prowadzi do możliwości uchylenia się przez prezesa zarządu od odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki w okolicznościach, gdy taka jest dopuszczalna przepisami k.s.h. Należy wskazać, że podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium ma na celu ocenę prawidłowości wykonywania obowiązków nałożonych na członka zarządu. Tej treści uchwała wywołuje skutek w postaci określenia i skwitowania członka zarządu z prowadzonych przez niego działań, a na nią może się on powoływać w toku ewentualnych innych procesów.
Prowadzona przez prezesa zarządu indywidualna działalność gospodarcza bez zgody walnego zgromadzenia wspólników prowadzi także do wyrządzenia szkody spółce poprzez obniżenie jej obrotów, a tym samym zmniejszenie zysku i pomniejszenie ewentualnej dywidendy mogącej przypaść wspólnikom.
Te wszystkie przedstawione okoliczności potwierdzają, że w sprawie zaistniały przesłanki uzasadniające uchylenie uchwały na podstawie art. 249 par. 1 k.s.h. (por. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 22 października 2015 r., sygn. akt IX GC 377/14).
Prawo do jego wytoczenia przysługuje m.in. wspólnikowi.
Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia.
Podstawa prawna
Art. 211, art. 249 par. 1, art. 250, art. 251 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.).