Trwa nabór wniosków na nową odsłonę niezwykle popularnego w poprzednich latach kredytu. Zainteresowanie jest bardzo duże. Aby dostać dofinansowanie, nie wystarczy przygotować dobry projekt, szansę mają tylko najlepsi.
Kredyt na innowacje technologiczne to wyjątkowy rodzaj dofinansowania dla mikro, małych i średnich firm. Wsparcie ma formę premii technologicznej, stanowiącej spłatę części kredytu udzielonego na realizację inwestycji przez bank komercyjny. Warunkiem jest, aby przedsięwzięcie polegało na wdrożeniu innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych lub nabywanych w ramach projektu prac B+R.
W pierwszym konkursie finansowanym z nowej puli Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 konkurencja była bardzo duża. Spośród 494 złożonych wniosków o premię pozytywnie ocenionych zostało 279. Ich wartość znaczenie przekraczała budżet dostępny w ramach konkursu. Mimo że udało się go zwiększyć 2,5-krotnie, dofinansowanie i tak przyznane zostało tylko dla 196 najwyżej ocenionych projektów. Bank Gospodarstwa Krajowego, który odpowiada za udzielanie wsparcia w postaci premii na innowacje technologiczne, prowadzi od 28 lipca kolejny nabór wniosków. Potrwa on do końca września. Firmy zainteresowane przystąpieniem do rywalizacji mają więc jeszcze czas, aby się dobrze przygotować.
Technologia to nie maszyna
Nawet najlepiej przygotowany wniosek nie ma szansy na dofinansowanie, jeżeli projekt nie będzie dotyczył działań objętych konkretnym rodzajem wsparcia. To stwierdzenie brzmi jak banał, jednak niezrozumienie, na jaki typ projektów udzielana jest premia, nadal bywa częstym powodem odrzucenia wniosku.
– Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu wdrożenie nowej technologii, własnej lub zakupionej. Na jej podstawie uruchomione ma zostać wytwarzanie towarów, procesów lub usług nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas powstających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – informuje Anna Czyż z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak podkreśla, w tym rodzaju wsparcia nie chodzi o dofinansowanie zakupu nowoczesnych maszyn czy urządzeń. Należy odróżnić pojęcie nowej technologii od środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia.
Na dofinasowanie mogą liczyć tylko takie działania, w wyniku których pomysł, stanowiący nową technologię zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy, w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z jej wdrożenia.
W przypadku gdy do realizacji projektu możliwe jest nabycie gotowej linii, pracującej według określonej technologii, nie można mówić, że technologię wdraża jej nabywca. W rzeczywistości wdrożenia dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej. I w takim przypadku nie może liczyć na wsparcie w postaci premii na inwestycje technologiczne.
Promesa przepustką do wniosku
Wsparcie w postaci kredytu i premii na innowacje technologiczne ma specyficzną konstrukcję – łączącą w sobie cechy instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych dotacji. Przedsiębiorca zaciąga na potrzeby realizacji swojego projektu kredyt w banku komercyjnym. Przyznana premia stanowi spłatę części tego kredytu. Maksymalna wysokość premii to 6 mln zł. Udział w całości kosztów kwalifikowalnych jest zgodny z mapą pomocy publicznej, czyli w zależności od lokalizacji i wielkości firmy może wynieść od 35 do 70 proc. Minimum 25 proc. kosztów przedsiębiorca zobowiązany jest ponieść ze środków własnych. W przypadku gdy firmie nie uda się zdobyć premii, może realizować projekt na zasadach czysto komercyjnych i takie przypadki nie należą do rzadkości.
Ze względu na specyficzną konstrukcję finansową przedsiębiorcy starający się o wsparcie w postaci premii muszą w pierwszej kolejności udać się do jednego z banków komercyjnych współpracujących z BGK (lista instytucji jest dostępna na stronie www.bgk.pl) i złożyć wniosek o kredyt technologiczny. Pozytywna decyzja jest uzależniona od zdolności kredytowej przedsiębiorcy. Po jej wydaniu bank kredytujący zawiera warunkową umowę kredytu technologicznego, albo przyznaje jego promesę. Dokument taki stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku, który przedsiębiorca samodzielnie składa w formie elektronicznej w Banku Gospodarstwa Krajowego. W ciągu dwóch dni roboczych potwierdza formalnie jego złożenie poprzez wysłanie skanu odpowiedniego oświadczenia, a w ciągu siedmiu dni dostarcza je w oryginale.
Nowość: prezentacja projektu
Wniosek oceniany jest pod względem spełnienia kryteriów, które są dostępne na stronie BGK. Ocena formalna przebiega w sposób tradycyjny. Oceny merytorycznej dokonuje trzech niezależnych ekspertów zewnętrznych. Na tym etapie oceny pojawia się pewna nowość. Wnioski weryfikowane są nie tylko na podstawie informacji zawartych w formularzach. Firmy starające się o premię do kredytu na innowacje technologiczne muszą się przygotować na dodatkowy element – osobistą prezentację projektu przed panelem ekspertów. Do jej przeprowadzenia upoważniony jest przedsiębiorca osobiście lub oddelegowany przez niego pracownik. Na przekonanie ekspertów ma łącznie 45 minut. Pierwsze 15 minut zajmuje prezentacja, która powinna dotyczyć projektu i obejmować zagadnienia związane z jego przedmiotem i głównymi celami.
– Zdarza się, że wnioskodawcy zbyt dużo czasu poświęcają na przedstawienie swojej firmy i jej osiągnięć, a później brakuje im go na właściwe przedstawienie inwestycji. Warto, aby zwrócili uwagę na ten aspekt, gdyż BGK przestrzega zasady, że każdy ma tyle samo czasu na zaprezentowanie swojego projektu – podpowiada Aneta Janiszewska z departamentu programów europejskich BGK. Kolejnych 30 minut to sesja pytań dodatkowych ze strony ekspertów. Jest to okazja do wyjaśnień, rozwinięcia skrótów myślowych czy rozwiania wątpliwości, które mogą powstać na podstawie opisów zamieszczonych we wniosku.
– Z uwagi na dużą szczegółowość zadawanych przez ekspertów pytań wskazane jest, aby w spotkaniu uczestniczyła osoba, która dobrze zna projekt lub bezpośrednio bierze udział w jego realizacji – mówi Aneta Janiszewska.
Pytania ekspertów dotyczą:
● planowanej do wdrożenia technologii: szczegóły techniczne i technologiczne, postać i tytuł własności do niej;
● analizy potencjału rynkowego nowych towarów, procesów i usług: wskazanie różnic pomiędzy planowanym do wytworzenia towarem a rozwiązaniem dostępnym na rynku, przedstawienie potencjalnych nabywców, np. czy wnioskodawca posiada listy intencyjne firm zainteresowanych końcowym rezultatem;
● uzasadnienia przewidzianych w harmonogramie wydatków, zwłaszcza tych związanych z nabyciem środków trwałych.
– Eksperci często pytają o wyniki związanych z projektem badań, przeprowadzonych na zlecenie wnioskodawcy lub przez samego wnioskodawcę. Jeśli wyniki tych badań nie stanowiły załącznika do wniosku, warto, aby wnioskodawca zabrał je ze sobą na panel – dodaje Aneta Janiszewska.
CO, GDZIE, KIEDY?
Kredyt na innowacje technologiczne
● Instytucja udzielająca premii: Bank Gospodarstwa Krajowego, www.bgk.pl
● Instytucje udzielające kredytu: banki komercyjne współpracujące z BGK
● Termin składania wniosków: 28.07–30.09.2016 r.
● Forma składania wniosku: elektroniczna
● Maksymalna wysokość premii: 6 mln zł
● Maksymalny udział premii w kosztach projektu: 35–70 proc., zgodnie z mapą pomocy publicznej
● Budżet konkursu: 500 mln zł, w tym 50 mln zł dla województwa mazowieckiego
O czym trzeba wiedzieć?
Jaka jest wymagana forma potwierdzenia wkładu własnego do kredytu technologicznego (środki zgromadzone na koncie i lokatach, środki powstałe w wyniku bieżącej działalności)?
Udokumentowanie źródła udziału własnego powinno być na tyle wiarygodne, aby było wystarczające dla banku kredytującego do stwierdzenia zdolności kredytowej i finansowej wykonalności projektu. Powinno to też wynikać z załączonych dokumentów finansowych i biznesplanu. Jeśli udział własny ma pochodzić z kapitału zakładowego lub środków własnych firmy, to powinno to wynikać z aktualnych danych finansowych firmy. Jeśli zaś w celu domknięcia budżetu projektu zaciągnięty ma zostać dodatkowy kredyt komercyjny, to bieżące i przewidywane wyniki finansowe powinny pozwalać na jego obsługę. Co istotne, kredyt na wkład własny nie może być powiązany z żadną formą pomocy publicznej.
Czy generator wniosków przewiduje ograniczenia liczby znaków w odniesieniu do pól opisowych?
Tak, pola opisowe w generatorze wniosków mają ograniczenia co do dopuszczalnej liczby znaków. Limity zostały wskazane w instrukcji generatora wniosków oraz bezpośrednio w generatorze.
Czy do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć opinię o nowej technologii?
Nie. Zgodnie z dokumentacją konkursową wnioski o dofinansowanie będą oceniane merytorycznie przez zewnętrznych ekspertów z dziedziny, której dotyczy projekt.
Czy podczas panelu ekspertów wnioskodawca może przeprowadzić prezentację w formie PowerPoint?
Tak, BGK zapewni dostęp do komputera oraz projektora celem dokonania prezentacji.
Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.
Monika Niewinowska