Podobnie jak w latach ubiegłych specjalny program finansowany przez Brukselę przewidziany został dla branży rybackiej. Jego skrócona nazwa to SPO Ryby, a łączny budżet – 531 mln euro
Podobnie jak w latach poprzednich wsparciem będzie objęte rybołówstwo morskie oraz śródlądowe i akwakultura. W niewielkim zakresie również przetwórstwo rybne. Jeżeli chodzi o branżę rybacką, oprócz tradycyjnych form dotacji, np. na zakup sprzętu, pojawią się również nowe obszary wsparcia, dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.
W przypadku akwakultury wspierane będą działania stanowiące kontynuację z okresu programowania 2007–2013, m.in. działania wodno–środowiskowe, jednak obok nich pojawi się dużo nowości. W działaniach wodno-środowiskowych wsparcie przewidziane jest dla działań inwestycyjnych, które obejmować będą koszty związane z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej.
Pojawi się też wsparcie usług z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury, obejmujące m.in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa. Kolejną nowością jest wsparcie dla nowych hodowców na rozpoczęcie działalności w sektorze akwakultury. Będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na zakładanie przedsiębiorstw akwakultury. Warunkiem jest posiadanie przez odpowiednich umiejętności i kompetencji zawodowych, których uzyskanie, będzie również finansowane z programu Ryby 2014–2020.
Środki finansowe popłyną również na zwiększanie potencjału miejsc hodowli akwakultury. Dofinansowaniu podlegać będą m.in. na identyfikowanie i tworzenie map obszarów o warunkach najlepiej dopasowanych do rozwoju akwakultury.
Pojawi się też ubezpieczenie zasobów akwakultury dla producentów z sektora akwakultury. Może ono pokrywać straty ekonomiczne powstałe m.in. w związku z klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i chorobami w akwakulturze.
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH KONKURSU DOTACJI ORGANIZOWANEGO PRZEZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA.