Samochód kupiony na Wyspach Kanaryjskich i wykorzystywany tam w działalności gospodarczej prowadzonej przez minimum 12 miesięcy można sprowadzić do Polski bez VAT, gdy następnie ta działalność będzie kontynuowana w kraju – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

W tym zakresie bowiem można zastosować zwolnienie z podatku importu towarów przysługujące na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o VAT. Co prawda Wyspy Kanaryjskie są częścią Hiszpanii, która należy do Unii Europejskiej, ale one same są dla celów VAT traktowane jako państwo trzecie. Wynika to z art. 2 pkt 3 lit. b ustawy o VAT. Dlatego w tym wypadku mowa jest o imporcie towarów, a nie o wewnątrzwspólnotowym nabyciu.
Z pytaniem o to wystąpił podatnik, który w ramach biznesu organizował trekkingi w górach na Wyspach Kanaryjskich. Nie miał tam zarejestrowanej filii ani oddziału, co jest zgodne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Traktat pozwala bowiem przedsiębiorcy zarejestrowanemu w jednym z państw UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego na prowadzenie biznesu również w innym państwie członkowskim, już bez konieczności rejestracji za granicą.
Podatnik wyjaśnił, że prowadząc w 2019 r. działalność trekkingową na Teneryfie (jedna z Wysp Kanaryjskich), kupił tam w tym celu samochód osobowy i wprowadził go do ewidencji środków trwałych. Po zakończeniu trekkingów na Teneryfie sprowadził samochód we wrześniu 2022 r. do Polski. Wyjaśnił, że nadal wykorzystuje to auto do działalności gospodarczej, w takim samym zakresie jak na wyspie.
Podatnik chciał się upewnić, że import tego samochodu do Polski, jako środka trwałego, jest zwolniony z VAT.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że w takiej sytuacji import jest zwolniony z podatku na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten dotyczy środków trwałych i innego wyposażenia należącego do przedsiębiorcy, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa trzeciego i zamierza wykonywać podobną działalność na terytorium kraju. Muszą być jednak spełnione łącznie następujące warunki:
  • środki trwałe i inne wyposażenie były używane przez przedsiębiorcę w miejscu poprzedniego wykonywania działalności przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem zaprzestania tam działalności,
  • środki trwałe i inne wyposażenie były przeznaczone na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim były używane na terytorium państwa trzeciego,
  • rodzaj i ilość przywożonych rzeczy odpowiadały rodzajowi i skali działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę.
Zwolnienie to nie przysługuje, jeśli spełnione są przesłanki negatywne wymienione w art. 53 ust. 3 i 4 ustawy o VAT. Trzeba zatem zapłacić VAT od importu:
  • środków transportu, które nie służą do wykonywania działalności gospodarczej,
  • towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta,
  • paliwa,
  • zapasów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,
  • inwentarza żywego stanowiącego własność przedsiębiorcy, który prowadzi działalność w zakresie obrotu zwierzętami hodowlanymi.
Nie ma też zwolnienia z VAT w razie zaprzestania działalności w związku z połączeniem się przedsiębiorców lub nabyciem albo przejęciem w posiadanie przez przedsiębiorcę krajowego zorganizowanej części mienia przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli nie powoduje to rozpoczęcia prowadzenia nowej działalności.
Dyrektor KIS uznał, że w sprawie, o którą pyta podatnik, żadna z tych negatywnych przesłanek nie zachodzi. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 11 stycznia 2023 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.562.2022.2.MAZ