Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. To już trzecia deregulacja, skierowana tym razem do małych i średnich firm. Dzięki niej ma nastąpić poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Znosi lub ogranicza niektóre bariery administracyjne, uproszcza przepisy prawne oraz obniża koszty funkcjonowania firm.

Przyjęty projekt jest trzecią ustawą deregulacyjną. Przepisy dwóch poprzednich weszły w życie w 2011 r.

Tym razem chodzi o ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz ustawę o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

Pierwsza z nich umożliwiła m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga – zmniejszyła uciążliwe obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców i obywateli.

Finanse firmy

Nowe przepisy powinny poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami.

Przede wszystkim metoda kasowa przy rozliczaniu VAT

Proponowane rozwiązania wprowadzą ułatwienia w metodzie kasowej rozliczenia VAT dla małych podatników.

Najważniejsze propozycje to zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych) w przypadku nieotrzymania przez niego płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT (zniesiony zostanie termin 90 dni).

W przypadku, gdy kontrahentem małego podatnika będzie inny podmiot niż czynny podatnik VAT - termin zostanie wydłużony do 180 dni. Jednocześnie nieuregulowana przez kontrahenta faktura nie będzie podstawą do odliczenia z niej podatku naliczonego.

Kasowa metoda rozliczania nie będzie mieć zastosowania do: dostawy towarów za pośrednictwem automatów, świadczenia usług telekomunikacyjnych za pomocą żetonów, kart telefonicznych, otrzymania subwencji, dotacji i wewnątrzwspółnotowej dostawy towarów oraz ich przemieszczeń do magazynów konsygnacyjnych – będą tu obowiązywać zasady ogólne;

Ułatwienia w korzystaniu z ulgi na „złe” długi w obszarze VAT

podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał (tzw. złe długi) będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności (obecnie jest to 180 dni). Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego. Warunkiem skorzystania z tego jest, aby w dniu poprzedzającym złożenie deklaracji podatkowej, dłużnik nie był objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacją.

Mobilizacji dłużników do regulowania swoich zobowiązań oraz zabezpieczeniu interesów budżetu państwa będzie służyć przepis nakładający na dłużnika przez organ podatkowy sankcji skarbowej w wysokości 30 proc. kwoty podatku naliczonego podlegającego korekcie. Przepis ten będzie dotyczyć sytuacji, gdy dłużnik - w przyjętym terminie - nie dokonana korekty podatku naliczonego. Takie rozwiązania przyczynią się do ograniczenia zatorów płatniczych poprzez zobowiązanie do dokonania korekty podatku z faktur, których podatnik faktycznie nie uiścił;

Kasowe rozliczenia przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych

Zaproponowano, by podatnik (będący dłużnikiem) był zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. W przypadku, gdy termin płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty przypadnie na 90. dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Pozwoli to wyeliminować wykorzystywanie przez podatnika dominującej pozycji wobec dostawcy towarów/usług przez wyznaczanie długich terminów płatności. Gdy zobowiązania zostaną tylko częściowo uregulowane – podatnicy będą zobowiązani do proporcjonalnego wyłączenia z kosztów podatkowych odpowiedniej kwoty. Przyjęte przepisy ograniczą powstawanie zatorów płatniczych przez zmniejszenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których dłużnik faktycznie nie poniósł;

Pakiet dotyczący leasingu

Zmiany będą dotyczyć: skrócenia minimalnego czasu trwania umowy do 5 lat, objęcia umową leasingu wieczystego użytkowania gruntów, dopuszczenia zmiany stron umowy leasingu w podstawowym okresie umowy, ustalenia wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej;

Zniesienie uznaniowości administracyjnej w sprawach ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników

Celem zmiany jest to, by organy podatkowe nie podwyższały nadmiernie wysokości zaliczek w stosunku do przewidywanego podatku. Obecnie wielu przedsiębiorców nie występuje z wnioskiem o ograniczenie wysokości zaliczek, ponieważ zdaje sobie sprawę, że urząd skarbowy może odmówić pozytywnego załatwienia takiego wniosku;
Zapewnienie sukcesji podatkowej przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową.

Na podstawie obowiązującego prawa przedsiębiorca (osoba fizyczna) może przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie wiąże się to jednak z sukcesją podatkową. Zgodnie z projektowanymi przepisami, sukcesja podatkowa będzie obejmować te prawa osoby przekształcanej, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;

Zniesienie możliwości dokonywania wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji przez organ rozpatrujący odwołanie.

Nie ma podstaw do utrzymywania stanu prawnego, który pozwala organom podatkowym drugiej instancji naprawiać wszelkie błędy w ustalaniu wymiaru podatków przez organ podatkowy pierwszej instancji tylko dlatego, że podatnik złożył odwołanie od decyzji określającej/ ustalającej zobowiązanie podatkowe. Zaproponowane przepisy nie pozbawią organów odwoławczych możliwości naprawienia rażących naruszeń prawa przez organ podatkowy pierwszej instancji.

Mniej obowiązków informacyjnych

W projekcie ustawy zawarto również przepisy dotyczące ograniczenia obowiązków informacyjnych, które muszą wypełniać przedsiębiorcy. Chodzi o ograniczenie obowiązku przekazywania wykazu informacji przez podmioty korzystające ze środowiska. Zgodnie z propozycją, podmioty te będą składać wykaz tylko raz w roku do marszałka województwa. Wprowadzono również przepisy dotyczące rezygnacji z konieczności przedstawiania oryginałów i uwierzytelnionych kopii w różnych obszarach administracji.