Całość kapitału, którymi dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego jako menedżer funduszu funduszy dla województwa warmińsko-mazurskiego, zostanie przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur. Stworzone w oparciu o niemal 300 mln zł znajdujące się w dyspozycji banku instrumenty, mają zniwelować lukę w dostępie do finansowania zewnętrznego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Są tak skonstruowane, żeby motywować końcowych beneficjentów do inwestowania w rozwój, poprawę konkurencyjności czy stabilizację ich pozycji na rynku. Pomoc finansową otrzymają w szczególności projekty o wysokim stopniu innowacyjności, oparte na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych, wpływające na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, tj. drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i ekonomię wody.

BGK jest w trakcie negocjacji z instytucjami, które pełnić będą rolę instytucji finansujących. To w nich firmy zainteresowane skorzystaniem z finansowania na preferencyjnych warunkach będą składać wnioski o wsparcie swoich projektów. Wtedy też poznamy szczegółowe parametry oferowanych instrumentów finansowych. Środki dla przedsiębioców dostępne będą w I kwartale 2018 r.

Wiadomo, że jednym z nich będzie pożyczka rozwojowa. Skorzystać z niej będą mogły przedsiębiorstwa z sektora MSP, znajdujące się w początkowej fazie rozwoju (działające na rynku nie dłużej niż trzy lata), których dostęp do kapitału jest utrudniony. Pożyczka będzie przyznawana w dwóch wariantach: wyłącznie na przedsięwzięcie inwestycyjne lub projekty łączące wydatki inwestycyjne i wzmocnienie kapitału obrotowego. Warunkiem otrzymania wsparcia będzie wykazanie przez MSP wpływu planowanej inwestycji na utrzymanie na rynku lub rozwój firmy.

Pożyczka inwestycyjna z premią będzie umożliwiała inwestycję w maszyny i sprzęt produkcyjny, nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne oraz innowacje produktowe i procesowe. Preferencje będą miały projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji woj. warmińsko-mazurskiego.

W stosunku do wybranych przedsięwzięć możliwe jest stosowanie premii w postaci subsydiowania odsetek. Dotyczy to projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu. Na przykład przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska, a także realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy.

Kolejnym instrumentem będzie poręczenie. Dzięki niemu możliwe będzie zabezpieczenie kredytów lub pożyczek przedsiębiorstw, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń, aby uzyskać dostęp do finansowania rynkowego. Poręczenie będzie obejmować część kredytu lub pożyczki. Promowane będą przedsięwzięcia mające na celu podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz poprawienie ich zdolności do rozszerzenia oferty o nowe produkty lub usługi.

Możliwe będzie także wejście kapitałowe, czyli pozyskanie przez przedsiębiorstwo inwestora, którym będzie jeden z pośredników finansowych, w zamian za objęcie udziałów. Finansowaniem objęte zostaną inwestycje firm na zakupy i modernizację maszyn i urządzeń umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług. Możliwe będzie także sfinansowanie modernizacji przedsiębiorstwa w oparciu o technologie komunikacyjno-informacyjne. Preferowane będą projekty z inteligentnych specjalizacji woj. warmińsko-mazurskiego. Jednak ten rodzaj finansowania – w jednej z wersji dostępny także dla przedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż trzy lata – zarezerwowany będzie dla nielicznej grupy, starannie wyselekcjonowanych firm.

Michał Wójcik


e-mail: dgp@infor.pl