Na zwrotne instrumenty finansowe władze województwa kujawsko-pomorskiego zdecydowały się przeznaczyć nieco ponad 247 mln zł. Kolejne ponad 42 mln zł wyłożą instytucje finansujące, z którymi zarządzający tą częścią regionalnego programu operacyjnego Bank Gospodarstwa Krajowego podpisze stosowne umowy. Łącznie instytucje będą miały do rozdysponowania między przedsiębiorców i kandydatów na nich niemal ćwierć miliarda złotych. Choć wszystkie parametry zaproponowanych przedsiębiorcom instrumentów finansowych nie są jeszcze precyzyjnie określone, to wiadomo już, kto może liczyć na pozyskanie finansowania na preferencyjnych zasadach.

Na pewno mogą na nie liczyć mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające do 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających równowartości 2 mln euro i/lub aktywach niższych od 2 mln zł. Dla nich przeznaczona będzie pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw. Jeden z warunków mówi, że z tej puli środków będą mogły skorzystać firmy działające maksymalnie od pięciu lat. Promowane będą m.in. działania mające na celu stabilizację i zachowanie ich pozycji na rynku, zwiększające zdolności produkcyjne oraz umożliwiające wejście na nowe rynki.

Także dla firm, których celem jest ekspansja, zaplanowana jest pożyczka na zmianę modelu biznesowego. Jej nazwa może być nieco myląca – nie chodzi bowiem o przedsiębiorstwa, które chcą zmienić branżę, ale o takie, które chcą wyjść na rynki zagraniczne. Kwota pożyczki wynosić będzie od 300 do 1 mln zł, maksymalny okres finansowania ustalony został na siedem lat. Cechą charakterystyczną tego instrumentu jest ustalony przez BGK na poziomie 15 proc. udział instytucji finansującej w każdej pożyczce. Przedsiębiorcy muszą zatem liczyć się z tym, że ten rodzaj wsparcia uzyskać będzie relatywnie trudniej, bo z racji angażowania własnego kapitału instytucje finansujące zgłaszanym do nich projektom będą się przyglądać szczególnie wnikliwie. Oprocentowanie będzie prawdopodobnie wynosiło 2,43 proc. rocznie, ale część przedsiębiorców będzie mogła płacić preferencyjne, o połowę niższe odsetki. Chodzi o projekty do 500 tys. zł, a także firmy działające w ramach inteligentnych specjalizacji kujawsko-pomorskiego. Takich specjalizacji region ma osiem (bezpieczna żywność; medycyna, usługi medyczne i turystyka zdrowotna; motoryzacja, urządzenia transportowe i automatyka przemysłowa; narzędzia, formy wtryskowe, wyroby z tworzyw sztucznych; przetwarzanie informacji, multimedia, programowanie, usługi technologii informacyjno-komunikacyjnych; potencjał naturalny środowiska; transport, logistyka, handel, szlaki wodne i lądowe; dziedzictwo kulturowe, sztuka, przemysły kreatywne), co sprawia, że z preferencyjnego finansowania będzie mogło skorzystać szerokie grono przedsiębiorców.

Część środków unijnych region przeznaczył także na wsparcie społeczności akademickiej: chodzi o studentów, absolwentów uczelni czy pracowników naukowych. Jeśli będą dysponować projektami badawczo-rozwojowymi, które mogą w przyszłości mieć komercyjne zastosowanie, to dla nich przeznaczony jest instrument pod nazwą „Funduszu zalążkowego przedsiębiorczości akademickiej”. Chodzi o utworzenie spółki wspólnie z instytucją finansującą, w której obejmie ona część udziałów i będzie wspierać przedsięwzięcie „do momentu osiągnięcia pełnej komercyjnej gotowości, a następnie wdrożenia opracowanych innowacji do własnej działalności gospodarczej lub ich sprzedaży ewentualnie odpłatnego udostępniania”. Wsparcie możliwe będzie w formule spin-off (taka firma jest niezależna od uczelni, z której pochodzą jej założyciele) lub spin-out (powstająca firma zachowuje związek ze swoją macierzystą organizacją.