Blisko 59 proc. polskich firm przemysłowych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw wdrożyło w 2016 r. innowacje - wynika z przedstawionego w poniedziałek badania "Smart Industry Polska 2017".

Najczęściej innowacje te polegały na wprowadzeniu nowego albo "znacząco ulepszonego produktu lub usługi" (37,8 proc. wskazań), bądź wykorzystaniu zupełnie nowej "lub znacząco udoskonalonej metody lub technologii produkcji czy dostawy" (32,7 proc. wskazań) - podkreślili autorzy badania.

Jak wynika z zaprezentowanych danych, w 37 proc. przypadków do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i technologii doszło z inspiracji pracowników firmy.

Do wprowadzenia innowacji produktowych najczęściej (77,9 proc. przypadków) "prowadziły prace podejmowane wewnątrz organizacji", chociaż - jak podkreślono w badaniu - w wielu przypadkach nie był to jedyny czynnik, dzięki któremu wprowadzono innowację. Znaczącą rolę w ich wdrażaniu (36,8 proc.) odgrywał zakup nowego oraz ulepszonego sprzętu lub oprogramowania.

Według respondentów technologiami dającymi największą przewagę konkurencyjną są automatyzacja i robotyzacja produkcji. "Najpowszechniej stosowanym obecnie rozwiązaniem wspierającym innowacyjność jest (...)automatyzacja z wykorzystaniem pojedynczych maszyn. Takie rozwiązanie wdrożono w 48,6 proc. firm, a kolejne 10,4 proc. przedsiębiorstw ma je w planach na najbliższy rok" - wynika z badania. Dla porównania, robotyzację całej linii produkcyjnej zastosowało 14,3 proc. firm, a 3,6 proc. przedsiębiorstw planuje jej wdrożenie w najbliższym czasie.

Jak podkreślili autorzy badania, barierami na jakie napotykają małe i średnie przedsiębiorstwa przy wprowadzaniu nowych technologii, wskazywanymi najczęściej przez właścicieli firm, są głównie "trudności formalne i urzędowe" (biurokracja - 40,6 proc. czy brak zachęt ze strony organów publicznych - 36,7 proc.). Na kolejnych miejscach wymieniano ograniczone możliwości finansowania (33,9 proc.), brak dostępu do wykwalifikowanych kadr (32,3 proc.) czy obawa przed ryzykiem braku zwrotu z inwestycji (31,9 proc.).

Respondenci, którzy wskazywali jako barierę we wprowadzaniu nowych technologii brak zachęt ze strony państwa, zapytani o swoje oczekiwania dotyczące czynników, które zmotywowałyby ich do modernizacji i innowacji, prawie w połowie (47 proc.) opowiedzieli się za tym, by pomoc ta miała wymierny, finansowy charakter.

Badanie, nad którym patronat objęło Ministerstwo Rozwoju, zrealizował, w marcu i kwietniu 2017 roku na zlecenie firmy Siemens Sp. z o.o., Instytut Kantar Millward Brown. Przeprowadzono je na ogólnopolskiej próbie 251 przedsiębiorstw MŚP z branży przemysłowej, prowadzących działalność produkcyjną na terenie Polski. Badanie zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.