Dofinansowanie TVP i Polskiego Radia kwotą do 30 mln zł w 2016 r. - przewiduje nowelizacja ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, którą w sobotę podpisał prezydent Andrzej Duda.

Środki na dofinansowanie mediów publicznych mają pochodzić z Funduszu Reprywatyzacji. To państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest minister skarbu państwa. Na jego rachunku gromadzone są środki pochodzące ze sprzedaży 5 proc. akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji oraz odsetki od tych środków - z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Według informacji przekazanych w Senacie obecnie jest to kwota 4,9 mld zł.

Nowe prawo przyznaje ministrowi skarbu możliwość działań inwestycyjnych na środkach Funduszu Reprywatyzacyjnego. Ma służyć efektywniejszemu ich wykorzystaniu.

Kolejną zmianą, jaką wprowadza nowe prawo, jest rozszerzenie możliwości przyznania dotacji jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań dla byłych właścicieli. Według dotychczasowych uregulowań dotację taką może dostać tylko Warszawa - i tylko do końca 2016 r. Nowe przepisy rozszerzają krąg potencjalnych beneficjentów wypłat na wszystkie samorządy i znosi ograniczenia czasowe dla dopłat.

Ustawa zakłada, że minister skarbu będzie mógł przekazać dotację celową na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia.