Zupełnie niespodziewanie dostałem z urzędu skarbowego zawiadomienie o zajęciu pensji. Pismo najpierw przyszło do pracodawcy. Skarbówka wzywa pracodawcę, „aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych”– pisze pan Krzysztof. – Nie dostałem wcześniej żadnego upomnienia. Czy urząd skarbowy ma prawo zabrać moje wynagrodzenie?
Każdy, kto ma telewizor lub radio, jest zobowiązany do zarejestrowania tych urządzeń i comiesięcznego opłacania abonamentu. Domniemywa się, że osoba posiadająca odbiornik, który umożliwia natychmiastowy odbiór sygnału radiowo-telewizyjnego – używa go. Jeśli ktoś się z tego nie wywiązuje, Poczta Polska ma prawo ściągać dług, dochodząc go w drodze egzekucji administracyjnej za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ewidencją i zbieraniem opłat za abonament RTV na mocy umowy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji zajmuje się Poczta Polska i dlatego to ona wystawia tytuł wykonawczy (jest wierzycielem długu).
Fiskus ma różne sposoby na ściąganie należności. Może je zabierać z nadpłaty podatku dochodowego, a jeśli nie mamy nadpłaty, z pensji lub emerytury, a także z rachunku bankowego. Niewykluczona jest nawet egzekucja z ruchomości i nieruchomości.
Prawo do ściągania zadłużeń z tytułu abonamentu RTV Poczcie Polskiej dało orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Zatem egzekucja zarówno należności z tytułu abonamentu, odsetek karnych, jak i opłaty karnej za używanie niezarejestrowanego odbiornika jest dopuszczalna z punktu widzenia obowiązującego prawa.
Egzekucję powinno jednak poprzedzić zawiadomienie o długu, a następnie upomnienie wysyłane drogą pocztową. Dopiero po niezapłaceniu należności ostatnim krokiem powinna być egzekucja zadłużenia przez urząd skarbowy. Aby ustalić okres zaległości oraz daty wysyłania monitów o zaległościach, można skontaktować się z Pocztą Polską (Wydział Abonamentu RTV) w Bydgoszczy, tel. 43 842 06 06. Od wezwania można się także odwołać (złożyć skargę) w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia i – powołując się np. na art. 73 kodeksu postępowania administracyjnego – zażądać wydania akt sprawy (uwierzytelnionych odpisów dokumentów), na podstawie których wysunięto roszczenia.
Podstawa prawna
Art. 2, art. 5, art. 7 ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1204). Art. 1–2, 72–73 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2016 r. poz. 599).