Postępowanie dotyczyło roszczenia Infor Biznes o ochronę praw autorskich i zapłatę odszkodowania z tytułu naruszenia praw autorskich do publikacji zbiorowej – kolejnych numerów „Dziennika Gazety Prawnej” oraz poszczególnych artykułów w nich zawartych. Pozwana spółka – Press-Service Monitoring Mediów – wykorzystywała nasze materiały do prowadzonej działalności gospodarczej, na co nie miała zgody.

Sąd I instancji powództwo oddalił w całości. Jak stwierdził, nie jest władny do samodzielnej oceny, czy artykuły zamieszczone w DGP są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim. Potrzebny w tym celu byłby dowód z opinii biegłego, ale Infor Biznes o taki nie zawnioskował. Bez ustalenia, jaki charakter mają artykuły, dalsze rozważania zaś były w praktyce bezprzedmiotowe.

Artykuł 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim stanowi, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Wyrok sądu okręgowego został przez wydawcę w całości zaskarżony. Sąd apelacyjny potwierdził, że słusznie. Jak bowiem stwierdzono, ocena, czy artykuły prasowe są utworami, ma charakter ustalenia faktycznego i co do zasady nie wymaga dowodu z opinii biegłego.

Sąd apelacyjny stwierdził także, że do naruszenia prawa wydawcy do utworu zbiorowego (art. 11 ustawy o prawie autorskim), jakim jest numer DGP jako całość, może dochodzić także wtedy, gdy Press-Service Monitoring Mediów korzysta w swojej działalności jedynie z fragmentu numeru, np. pojedynczego artykułu.

ORZECZNICTWO

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 1 lipca 2015 r., I ACa 124/15.