Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę kontroli nad Eurozet sp. z o.o.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Agora", "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących 4/2021 z dnia 8 lutego 2021 r., 15/2022 z dnia 12 maja 2022 r., 28/2022 z 28 lipca 2022 r. oraz 40/2022 z 15 listopada 2022 r., informuje, iż dnia 27 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę kontroli nad Eurozet sp. z o.o. ("Wyrok").

Zgodnie z Wyrokiem, Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji wyrażający bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozet sp. z o.o.

Wyrok jest prawomocny.

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka","Agora"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 8/2023, 11/2023, 12/2023 oraz 13/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., informuje, że w dniu 27 lutego 2023 r. Spółka zawarła z SFS Ventures s.r.o. z siedzibą w Pradze ("SFS Ventures") umowę sprzedaży, na podstawie której Spółka kupiła od SFS Ventures 110 udziałów w spółce Eurozet sp. z o.o. ("Eurozet") ("Umowa") stanowiących 11% kapitału zakładowego i 11% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet ("Udziały"), zgodnie z postanowieniami Umowy Wspólników Eurozet zawartej przez Spółkę z SFS Ventures dnia 20 lutego 2019 roku z późniejszymi aneksami ("Umowa Wspólników"). Nabycie przez Spółkę Udziałów nastąpiło w wykonaniu przez Spółkę Opcji Call 1 przewidzianej w Umowie Wspólników oraz na zasadach przewidzianych w Umowie Wspólników.

Na podstawie Umowy Spółka nabyła własność Udziałów w zamian za cenę wyjściową sprzedaży w kwocie 9.170.000 EUR. Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona w oparciu o formułę określoną w Umowie Wspólników na podstawie sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Eurozet za cztery pełne kwartały poprzedzające dzień złożenia zawiadomienia o żądaniu wykonania Opcji Call 1 oraz skorygowana o ostateczne wartości niektórych parametrów ekonomiczno-finansowych grupy kapitałowej Eurozet, opisane w Umowie Wspólników.

Umowa przewiduje potrącenie wzajemnych wierzytelności: (i) Spółki - o wypłatę kwoty pożyczki na podstawie umowy pożyczki zawartej z SFS Ventures z 27 lutego 2023 roku oraz (ii) SFS Ventures - o zapłatę wstępnej ceny sprzedaży Udziałów na podstawie Umowy.

Szczegółowe warunki Umowy (dotyczące w szczególności oświadczeń i zapewnień złożonych przez SFS Ventures oraz zasad odpowiedzialności SFS Ventures z tytułu sprzedaży Udziałów) nie odbiegają od rozwiązań rynkowych stosowanych w umowach zawieranych na potrzeby podobnych transakcji.

W wyniku zawarcia Umowy w dniu 27 lutego 2023 roku Spółka stała się właścicielem łącznie 510 udziałów Eurozet, stanowiących 51% kapitału zakładowego i 51% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet, i większościowym wspólnikiem Eurozet.

Zgodnie z wcześniejszą komunikacją (raport bieżący nr 11/2023 z dnia 27 lutego 2023 r.), na zasadach określonych w Umowie Wspólników, Spółka (lub wskazany przez nią podmiot trzeci) uprawniona jest do nabycia pozostałych 490 udziałów Eurozet w ramach Opcji Call 2 w terminie do 31 lipca 2025 roku.

Podstawa prawna: Art 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacja poufna.

kom espi zdz